Rešavanje sporova

Resavanje Sporova - Advokati u Srbiji

U svakom poslovnom odnosu se može desiti da nastane neplanirana situacija na koju različita lica imaju različite poglede. U privredi, na primer, Vaš klijent, dobavljač ili drugi partner ne ispunjava svoje obaveze, ne plaća dospele novčane obaveze, ne isporučuje robu u roku itd. A opet možda od Vas partner potražuje izvršenje obaveza koje niste dužni da izvršite, traži da platite nešto što niste dužni da platite i drugo. Iz tih situacija, ukoliko se ne prevaziđu, nastaju sporovi između sukobljenih strana koji završe pred sudom ili drugom institucijom. Upravo u tim situacijama neophodno je da se o vašim interesima stara neko sa velikim znanjem i iskustvom u oblasti rešavanja sporova.

Advokatska kancelarija Pekić može da se pohvali stručnim i kvalitetnim zastupanjem interesa svojih klijenata u najrazličitijim vrstama sporova, bez obzira na to o kojoj vrsti postupka se radi ili pred kojim se organom postupak vodi. Međunarodno obrazovanje i iskustvo doprinosi nužnoj stručnosti u ovoj oblasti. Osim zastupanja pred sudom, naši advokati poseduju potrebne kompetencije da pruže podršku klijentima koji su zainteresovani za vansudsko rešavanje sporova, odnosno alternativno rešavanje sporova.

U daljem tekstu pogledajte u kojim postupcima rešavanja sporova pružamo pravnu pomoć:

arbitrazno resavanje sporova

Arbitražno rešavanje sporova

Šta je arbitražno rešavanje sporova?

Arbitraža prestavlja rešavanje sporova bez suđenja i najčešće se primenjuje u oblastima rešavanja trgovinskih sporova proisteklih iz domaćih i međunarodnih poslovnih odnosa, kao i radnih odnosa, sporta i stranog ulaganja. Ako ste preduzetnik ili vlasnik pravnog lica (DOO i dr.) u interesu Vam je da rešavanje sporova poverite arbitražnoj instituciji.

Arbitražno rešavanje sporova započinje zaključenjem ugovora između sukobljenih strana kojim se određuje telo (arbitražni sud) koje je potpuno nezavisno i nepristrasno u radu i odlučivanju, a koje ima zadatak da u što kraćem roku reši spor primenom prava. Arbitražno rešavanje sporova, kao vansudsko rešavanje sporova, se najčešće dogovara u ugovoru kojim započinje saradnja sa dobavljačem, kupcem, prodavce roba ili usluga ili drugim partnerom. Ako se stranke dogovore da spor reše arbitražom, sud nije nadležan i ne može doneti presudu. O rešavanju spora odlučuju arbitri koje su izabrale stranke ili neka institucija kojoj su stranke poverile da ih odabere, a koji arbitri mogu biti i stručni u oblasti o kojoj odlučuju (arbitar da
bude inženjer), za razliku od sudija koji su često preoterećeni mnoštvom predmeta i ponekad ne poznaju usku oblast vašeg poslovanja. Za arbitre možete izabrati neke od najpoznatijih profesora prestižnih svetskih pravnih fakulteta, koji su stručnjaci u oblasti trgovine i arbitražnog rešavanja sporova.

Stranke se sve češće opredeljuju za arbitražno rešavanje sporova zbog toga što je ovaj postupak brz, poverljiv (tajan), za neke sporove jeftiniji i fleksibilniji u odnosu na sudski postupak, kao i zbog toga što se arbitražna odluka doneta u Republici Srbiji može neposredno izvršiti u gotovo svim državama sveta (preko 160 zemalja), za razliku od sudskih presuda koje je nužno overavati, potvrđivati, prevoditi, priznavati u državi u kojoj se izvršava itd. Sve to iziskuje novac i vreme, dok se arbitražne odluke puno brže i lakše izvršavaju. Najpoznatija institucija u Srbiji za rešavanje unutrašnjih privrednih sporova je Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije, dok je za rešavanje sporova sa elementom inostranosti
najistaknutiji Međunarodni arbitražni sud MTK-a sa sedištem u Parizu, zatim Londonski sud za međunarodnu arbitražu, Stalni arbitražni sud u Hagu, itd.

Advokatska kancelarija Pekić zastupa klijente u svim fazama arbitražnog postupka, od pokretanja postupka, zastupanja u postupku, pa do eventualne tužbe za poništaj arbitražne odluke i drugim postupcima pred državnim sudom u vezi sa arbitražnom odlukom.

resavanje sporova

Rešavanje sporova pred sudom (sudski postupci)

1) Parnični postupak

  • Postupak za naknadu štete – U slučaju da smatrate da ste pretrpeli štetu ili ste tuženi za naknadu štete, naš pravni tim zastupa svoje klijente u sporovima u kojima se potražuje naknada materijalne štete (oštećenje ili uništenje stvari, onemogućavanje ili otežanje upotrebe stvari, troškovi lečenja, izmakla korist u vidu neostvarene zarade, neostvarene dobiti u poslovanju itd.) ili naknada nematerijalne štete (pretrpljeni fizički bolovi, strah, duševni bolovi, povrede časti i ugleda itd.).
  • Parnični postupci u vezi sa ugovorima – Zastupamo klijente u svim fazama od pregovora o zaključenju ugovora, pa do realizacije ugovornih obaveza i eventualnog vođenja postupaka za raskid ugovora, utvrđivanje ništavosti ugovora, itd.
  • Rešavanje radnih sporova – Zastupamo klijente u svim vrstama indivudualnih i kolektivnih radnih sporova poput postupka za poništaj rešenja o otkazu (nezakonit otkaz), za isplatu neisplaćene zarade, utvrđenje mobinga (zlostavljanja na radu) i naknadu štete zbog mobinga, diskriminacije na radu, naplate troškova dolaska i odlaska sa rada (putni troškovi), ishrane (topli obrok), uvećanja zarade za noćni rad, rad nedeljom ili na državni praznik, ostvarivanju prava na godišnji odmor, isplate otpremnine, jubilarne nagrade, itd.
  • Rešavanje sporova u osiguranju sudskim putem – Pružamo efikasnu i potpunu naplatu svih vrsta potraživanja od osiguravajućih društava u oblasti osiguranja života, imovine, delatnosti ili obaveznog osiguranja u saobraćaju.

Navedeni postupci su samo neki od postupaka u kojima pružamo pravnu pomoć. Sve vrste postupaka bi bilo nemoguće izlistati na jednom mestu.

2) Vanparnični postupak

Ostavinski postupak – Naša advokatska kancelarija je tu za svoje klijente u najtežim trenucima gubitka voljene osobe da im pomogne i reši imovinsko-pravna pitanja koja su nastala usled smrti drage osobe. Pravnu pomoć koju pružamo podrazumeva sastavljanje testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovor o raspodeli imovine za života, pokretanje i zastupanje u ostavinskom postupku, osporavanje (poništavanje) testamenta ili ugovora o doživotnom izdržavanju, itd.

3) Izvršni postupak

Ukoliko vaš poslovni partner ne izvršava svoje novčane obaveze ili ih ne izvršava na vreme, to može stvoriti veliki broj problema za vaše poslovanje koje u najgorem slučaju može prouzrokovati privremenu nelikvidnost. U takvim slučajevima, vaša jedina opcija jeste da svoje potraživanje naplatite prinudnim putem u onome što se naziva izvršni postupak. Naša advokatska kancelarija se stara o interesima i poslovanju svojih klijenata tako što im
pomaže da na najbrži i najjednostavniji način naplate svoja potraživanja od dužnika po osnovu računa tj. fakture, menice, zaloge, hipoteke, sudske odluke, priznanja i izvršenja stranih sudskih i arbitražnih odluka ili po drugom zakonitom osnovu. U okviru pravne pomoći koju nudimo je sastavljanje predloga za izvršenje, zastupanje, savetovanje u vezi sa izvršnim postupkom, osporavanje rešenja o izvršenju, itd.

mirno resavanje sporova

Mirno rešavanje sporova

U slučaju da ste postigli dogovor sa sukobljenom strankom da svoj spor rešite bez suđenja, mirnim putem, to još uvek ne znači da vam naše usluge neće biti od koristi. Pružamo širok spektar saveta i pravne pomoći u okviru mirnog rešavanja sporova počev od priprema za pregovore, vođenja pregovora, kao i iznalaženja kompromisnog rešenja. Mirno rešavanje sporova nije rezervisano samo za posebne vrste sporova, moguće je u privrednim sporovima, građanskim sporovima, u sporovima iz radnih odnosa i drugih. Postupak mirenja, posredovanja, pregovora i medijacije su samo neki od postupaka za mirno rešavanje sporova u kojima pružamo pravnu pomoć.

Agencija za mirno rešavanje radnih sporova

Poseban akcenat stavljamo na postupke koje sprovodi Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, koja predstavlja prvu specijalizovanu instituciju koja se bavi radnim sporovima. Drugim rečima, ovo je agencija za rešavanje kolektivnih radnih sporova, kao i individualnih radnih sporova, a sa ciljem da se spor okonča u roku od 30 dana, u stručno vođenom postupku. Bez obzira na svoj naziv, i ova Agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavlja instituciju arbitražnog rešavanja sporova. Kao što postoji Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije koja rešava trgovinske sporovе, tako, pri Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, postoji arbitraža za rešavanje sporova iz radnih odnosa (nezakonitog otkaza, neisplaćenih zarada i drugo). Zapravo, postupci koje sprovodi Agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Stalna arbitraža PKS su veoma slični, jer predstavljaju alternativu sudu i parničnom postupku, brži su, te primenjuju svoja pravila postupka, a ne sudska, a razlikuju se jedno od drugog najviše po materiji o kojoj rešavaju (radni ili privredni sporovi). Ove arbitražne institucije predstavljaju svojevrsni centar za mirno rešavanje sporova u svojim oblastima.

agencija za mirno resavanje sporova

Ukoliko imate pitanje za nas u vezi sa određenim sporom ili Vas interesuje procena visine troškova postupka koji biste da pokrenete, pišite nam mejl na [email protected], popunite kontakt obrazac na sajtu ili pišite poruku na Fejsbuk mesendžer ili Linkedin.