Radna dozvola za strance u Srbiji

radna dozvola za strance

Kako do radne dozvole u Republici Srbiji?

Stranim državljanima koji dođu u Srbiju sa namerom da se zaposle ili da samostalno obavljaju delatnost, bilo u formi preduzetnika ili kao osnivači nekog od oblika pravnog lica, neophodna je radna dozvola kako bi mogli da legalno rade u Srbiji. Iako možda ne deluje kao država sa puno stranaca, radna dozvola za Srbiju nije jednostavna za ishodovati. Državni organ koji je nadležan za njihovo izdavanje je Nacionalna služba za zapošljavanje. Iako je zahtev za dobijanje privremenog boravka moguće podneti online, zahtev za izdavanje radne dozvole za sada nije moguće podneti na taj način. Dobijanje radne dozvole za strance u Srbiji je finalna faza u procesu nastanjivanja stranca u Srbiji, koja sledi nakon dobijanja odobrenja za privremeni boravak. Važno je naglasiti da se ovaj blog ne odnosi na državljane država EU, koji imaju olakšan pristup zapošljavanju u Srbiji, nego se odnosi na državljane trećih zemalja.

Postoji više vrsta radnih dozvola. To su:

  • lična radna dozvola za strance
  • radna dozvola za zapošljavanje
  • radna dozvola za upućena lica
  • radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva
  • radna dozvola za nezavisnog profesionalca
  • radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje
  • radna dozvola za samozapošljavanje

Radna dozvola za strance – zapošljavanje i radna dozvola za samozapošljavanje

Postoje dve najčešće vrste radnih dozvola. To su:

  • Radna dozvola za strance – samozapošljavanje – Radna dozvola za samozapošljavanje izdaje se na period koji nije duži od perioda za koji je odobren privremeni boravak, a najduže na godinu dana, uz mogućnost produženja. Zahtev za radnu dozvolu podnose stranci koji će delatnost u Srbiji obavljati kao preduzetnici ili koji su osnivači nekog drugog oblika pravnog lica u Srbiji (najčešće je u pitanju društvo sa ograničenom odgovornošću). Procedura za izdavanje radne dozvole započinje podnošenjem zahteva za radnu dozvolu nadležnoj Nacionalnoj službi za zapošljavanje, te završava rešenjem kojim se odobrava izdavanje radne dozvole za strance. Ova vrsta radne dozvole je najzastupljenija u praksi iz razloga što se stranci, koji nameravaju da se nastane u Srbiji radi obavljanja profesionalne delatnosti, najčešće registruju kao preduzetnici.
  • Radna dozvola za strance – zapošljavanje – Radna dozvola za zapošljavanje je neophodna strancima koji će biti zaposleni kod poslodavca registrovanog na teritoriji Republike Srbije. Izdaje se na zahtev poslodavca, u skladu sa stanjem na tržištu rada, za šta je potrebno pribaviti izveštaj. Procedura za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje je nešto komplikovanija, pre svega u pogledu uslova za dobijanje privremenog boravka po osnovu zaposlenja, a o tome će biti više reči u nastavku teksta. Zbog kompleksnosti ishodovanja izveštaja o testu tržišta, zahtev za radnu dozvolu, u ime poslodavca, najčešće podnose advokati za imigraciono pravo. Ova vrsta radne dozvole se, takođe, izdaje na period koji nije duži od perioda za koji je odobren privremeni boravak.

Procedura za izdavanje radne dozvole

Procedura za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje i samozapošljavanje obuhvata podnošenje zahteva za radnu dozvolu i određene dokumentacije Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Iznos takse za radnu dozvolu koja se plaća za podnošenje zahteva za dobijanje radne dozvole iznosi 14.690,00 RSD. Iznos takse za radnu dozvolu je isti bez obzira na osnov po kojem se traži radna dozvola za strance.

1) Samozapošljavanje

Stranac koji se u Srbiji registrovao kao preduzetnik ili koji je osnovao privredno društvo u Republici Srbiji, nakon dobijanja privremenog boravka po tom osnovu, može podneti zahtev za dobijanje radne radne dozvole za samozapošljavanje. Dokumenti za radnu dozvolu koji su neophodni za podnošenje zahteva za samozapošljavanje su: pasoš stranca, odobrenje za privremeni boravak, izjava o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti kojima želi da se bavi, potvrda da stranac ima odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje konkretne delatnosti, pravni osnov korišćenja prostora u kojem se obavlja delatnost (npr. ugovor o zakupu). Okvirno vreme za donošenje odluke o dobijanju radne dozvole za samozapošljavnje je od 2 do 4 nedelje.

2) Zapošljavanje

Procedura za dobijanje radne dozvole za zapošljavanje je nešto komplikovanija od prethodno navedene za radnu dozvolu za samozapošljavanje. Da bi stranac mogao da se zaključi ugovor o radu sa poslodavcem registrovanim u Srbiji neophodno je sprovesti test tržišta rada. Procedura je sledeća: Nacionalnoj službi za zapošljavanje poslodavac podnosi obrazac kojim se iskazuje potreba za zapošljavanjem. Taj obrazac sadrži: podatke o poslodavcu, podatke o poziciji za koju se planira zapošljavanje stranca – naziv i opis posla, mesto rada, zahtevane kvalifikacije tipa rada na računaru i druge bitne informacije. Šta je test tržišta rada? Ovaj obrazac se podnosi zbog toga da bi Nacionalna služba za zapošljavanje proverila da li postoje državljani Republike Srbije ili drugi stranci koji već zakonito borave u Republici Srbiji, a koji su pogodni za obavljanje poslova radnog mesta na koje poslodavac namerava da angažuje stranca. Na izveštaj nacionalne službe se čeka najmanje 10 dana. Nakon zaključenja ugovora o radu podnosi se zahtev za odobrenje privremenog boravka. Nakon odobrenog privremenog boravka stranac može podneti zahtev za izdavanje radne dozvole. Neki od dokumenata neophodnih za dobijanje radne dozvole za zapošljavanje su: rešenje o upisu poslodavca u registar privrednih subjekata, pasoš stranca, predlog ugovora o radu, diploma o stečenom stepenu stručne spremi i druga bitna dokumentacija. Okvirno vreme za donošenje odluke je od 2 do 4 nedelje.

Produženje radne dozvole za strance

Po isteku perioda na koji je izdata radna dozvola, moguć je produžetak radne dozvole za strance. Dozvola za rad se produžava ako su u momentu podnošenja zahteva za produženje radne dozvole ispunjeni uslovi koji su bili neophodni za njeno izdavanje. Zahtev za produženje dozvole za rad podnosi se najranije 30 dana, a najkasnije pre isteka roka važenja prethodne dozvole.

Lična radna dozvola

Još jedna vrsta radne dozvole koju je korisno pomenuti, iako nije rasprostranjena kao radne dozvole za zapošljavanje i samozapošljavanje, jeste lična radna dozvola. Ono što je čini karakterističnom je da to da je ona namenjena za posebne grupe stranaca. Naime, ličnu radnu dozvolu mogu da dobiju stranci: 1) kojima je odobreno stalno nastanjenje, 2) koji imaju status izbeglice, 3) koji pripadaju posebnoj kategoriji stranaca.

Advokat za radne dozvole za strance

Zapošljavanje stranaca u Srbiji je sve češća pojava, najčešća u ugostiteljstvu i u velikim infrastrukturnim projektima. Prikupljanje dokumentacije, sastavljanje zahteva i drugih podnesaka može biti opterećujuće. Međutim, uz pravog zastupnika, ovaj ceo postupak može oduzeti samo par sati vašeg vremena. Advokatska kancelarija Pekić ima mnogo iskustva i zadovoljnih imigranata i poslodavaca koji su postali i ostali naši klijenti. Ukoliko želite da podnesete zahtev za radnu dozvolu ili Vas interesuje iznos troškova na ime podnošenja zahteva za radnu dozvolu koje naplaćuje advokatska kancelarija Pekić, pišite nam na [email protected], ili putem facebook mesindžera.

Najčešće postavljena pitanja:

1. Kako izgleda radna dozvola?

Radna dozvola za strance u Srbiji se izdaje na običnom papiru A4 formata, na kojem je naslovljeno da se radi o radnoj dozvoli i koja sadrži podatke o strancu i rešenju kojim je izdata radna dozvola.

2. Dokumenti za radnu dozvolu

Konkretni dokumenti za radnu dozvolu zavise od vrste radne dozvole koja se traži. Radna dozvola za zapošljavanje podrazumeva izveštaj o testu tržišta rada, dok radna dozvola za samozapošljavanje ne podrazumeva taj dokument. Konkretni dokumenti su pobrojani u tekstu.

3. Koliko košta radna dozvola?

Iznos takse za radnu dozvolu Nacionalne službe za zapošljavanje je 14.690,00 dinara, na dan pisanja ovog teksta.

Sonja Pekic Advokat Novi Sad

Autor

Advokat Sonja Pekić