Otvaranje firme u Srbiji iz inostranstva, bez dolaska u Srbiju (za strance i domaće državljane)

Otvaranje firme u Srbiji - Direktor cita novine

Svako pravno i fizičko lice, bilo domaće ili strano, može osnovati firmu (doo itd.) ili drugo pravno lice dok svako fizičko lice može postati preduzetnik u Srbiji. Veliki broj stranaca osniva firmu u Srbiji bez dolaska u Srbiju, i to putem specijalne punomoći date advokatu. Advokatska kancelarija Pekić sastavlja nužne pravne akte i zastupa inostrane klijente u osnivanju kompanije. Pravne forme privrednih subjekata pravnih lica koje postoje u Srbiji, u momentu pisanja ovog teksta, su ortačko društvo (OD), komanditno društvo (KD), društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) i akcionarsko društvo (AD). Fizičko lice može obavljati privrednu delatnost u formi preduzetnika. Ovaj način osnivanja firme u Srbiji se praktično može odraditi razmenom mejlova i jedne pošiljke, čime je ovo zapravo online otvaranje firme u Srbiji. Samo otvaranje firme za strance u Srbiji nije puno komplikovanije od procedure u kojoj domaći državljanin osniva firmu u Srbiji. Dakle, strani državljani imaju pravo na otvaranje firme kao i domaći.

Šta je potrebno za otvaranje firme u Srbiji na daljinu?

Postoje određeni koraci u kojima Vam advokat u Srbiji pomaže i ukazuje Vam šta treba za otvaranje firme. Navedeno obuhvata:

  • sastavljanje specijalne punomoći;

Specijalnu punomoć osnivač privrednog društva overava kod javnog beležnika u svojoj državi i po potrebi potvrđuje drugim pečatima. Potom specijalnu punomoć poštom šalje u Srbiju advokatu radi prevođenja od strane sudskog prevodioca i osnivanja kompanije.

  • sastavljanje osnivačkog akta kompanije;

Pored toga što sastavlja osnivački akt, advokat po specijalnoj punomoći i potpisuje osnivački akt i overava kod javnog beležnika u Srbiji. Advokat to radi u ime i za račun klijenta koji postaje osnivač i član pravnog lica koje se osniva u Srbiji. Overen osnivački akt je jedan od bitnih elemenata koji se mora predati Agenciji za privredne registre u Srbiji radi uspešnog osnivanja pravnog lica. Minimalni osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću iznosi 100 dinara. Taj iznos se ne mora uplatiti prilikom osnivanja DOO nego se to može uraditi u roku od 5 godina od osnivanja.

  • podnošenje prijave Agenciji za privredne registre (APR) kojom se traži registracija kompanije u Srbiji;

Agencija za privredne registre je nadležna institucija u okviru koje se registruje osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću, gde se registruju promene u društvu sa ograničenom odgovornošću (promena direktora, povećanje osnovnog kapitala, promena adrese sedišta itd.), a u APR-u se vrši i brisanje DOO iz registra čime pravno lice prestaje da postoji.

Takođe, kada se kupuju udeli u postojećoj kompaniji, ugovor o prenosu udela se registruje u Agenciji čime kupac postaje novi vlasnik društva sa ograničenom odgovornošću.

Specijalna punomoć uglavnom sadrži (ali ne mora) odredbu po kojoj punomoćnik advokat zastupa člana DOO na skupštini privrednog društva, što znači da advokat može samostalno doneti odluku DOO o izmeni podataka o društvu (promena adrese sedišta, povećanje osnovnog kapitala itd.).

  • Imenovanje direktora DOO;

Direktor društva sa ograničenom odgovornošću je zakonski zastupnik društva, koji, u ime i za račun kompanije, potpisuje dokumente i dogovara poslove čime kompanija stiče prava i obaveze. Prilikom osnivanja kompanija, obavezno je imenovati minimum jednog direktora, koji se može menjati, a mogu se dodavati i drugi direktori tako da kompanija ima više od jednog direktora. Direktor može biti svako fizičko i pravno lice bilo domaće ili strano.

Advokat za privredno pravo uvek preporučuje imenovanje direktora koji živi u Republici Srbiji zbog rešavanja potencijalnih administrativnih problema. Takođe, advokat Vam može pomoći u pronalasku odgovarajuće osobe za ulogu direktora.

  • Određivanje adrese sedišta DOO;

Adresa sedišta pravnog lica je obavezni deo svakog osnivačkog akta kompanije. Adresa sedišta može biti i virtuelna kancelarija, o čemu Vas takođe može posavetovati advokat za privredno pravo.

  • Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre kojim se osniva kompanija, npr. društvo za ograničenom odgovornošću;

Nakon maksimalno 5 dana od podnošenja prijave, APR donosi rešenje kojim registruje kompaniju u Srbiji. Advokat, kao vaš punomoćnik, preuzima to rešenje, te sa njim može da otvori tekući račun kompanije u banci i da vrši druge radnje.

  • Podnošenja zahteva kod poslovne banke radi otvoranja tekućeg računa novoosnovane kompanije;

Punomoćnik od banke traži i omogućavanje korišćenja usluga elektronskog i mobilnog bankarstva da bi klijent bio u mogućnosti da neposredno raspolaže sredstvima na računu pravnog lica. Pored toga, punomoćnik preuzima i platne kartice pravnog lica izdate od strane banke i dostavlja ih poštom klijentu.

Porezi u Srbiji za firme

Pre osnivanja firme, bitno je upoznati se sa porezima koje ćete biti dužni da plaćate u Srbiji. Kratak prikaz poreza u Srbiji možete ostvariti na našem blogu.

Koliko košta otvaranje firme u Srbiji?

Cena za otvaranje firme zavisi od Vaših okolnosti, no postoje troškovi koji su fiksni. Taksa za prijavu registracije osnivanja firme u APR iznos 5.900,00 dinara, zajedno sa registracijom objave osnivačkog akta. Overa osnivačkog akta kod javnog beležnika uglavnom košta 1.080,00 dinara. Ukoliko se kompanija osniva preko specijalne punomoći iz inostranstva, bez dolaska u Srbiju, potrebno je da platite taksu za overu specijalne punomoći u Vašoj državi, te da je pošaljete i platite poštarinu. Specijalnu punomoć je potom nužno prevesti sa Engleskog jezika ili drugog jezika na kojem je napisana od strane sudskog prevodioca za taj jezik. Prevod od strane sudskog prevodioca u Srbiji uglavnom košta oko 15 evra po strani.

ot

Advokat za otvaranje firme u Srbiji

Advokatska kancelarija Pekić pruža pravnu pomoć radi osnivanja kompanije na teritoriji naših najvećih gradova – Beograd i Novi Sad, ali i u drugim mestima širom Srbije.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć iz oblasti korporativno pravo, te imate problem ili Vam je potreban savet, odnosno ako želite da dobijete procenu troškova koje naplaćuje naša kancelarija, obratite nam se i-mejlom na [email protected], ili popunite kontakt obrazac na sajtu ili nam pišite u inbox na Fejsbuk mesindžeru ili Linkedinu.

Sonja Pekic Advokat Novi Sad

Autor

Advokat Sonja Pekić