Korporativno pravo

pekic-law-office2

Šta je korporativno pravo?

Pojam korporativno pravo označava propise koji uređuju privredna društva, preduzetnike i druga pravna lica, njihov status, unutrašnje uređenje te međusobne odnose. Privredno pravo, kompanijsko pravo i korporativno pravo su veoma slični pojmovi i u tekstu će se koristiti svi nazivi za ovu granu prava. Sve što prati jednu kompaniju od postupka osnivanja privrednog društva, poslovanja, preuzimanja prava i obaveza, odnosa među članovima pravnog lica, odnosa između članova privrednog društva i menadžmenta (direktora) privrednog društva, obaveze članova i direktora prema samom privrednom društvu kao pravnom subjektu, pa do gašenja pravnog lica putem stečaja ili likvidacije potpada u granu prava koja se naziva privredno pravo.

Šta sve spada u privredno pravo?

Advokat za korporativno pravo pruža pravnu pomoć koja između ostalog obuhvata sledeće:

1.Otvaranje firme (npr. DOO), preduzetnika ili drugog pravnog lica;

Otvaranje firme (kompanije) u Srbiji podrazumeva sastavljanje osnivačkog akta ili statuta, overu osnivačkog akta, te podnošenje prijave i registraciju u Agenciji za privredne registre. Osnivački akt je najvažniji pravni akt društva sa ograničenom odgovornošću i u slučaju nesporazuma među osnivačima predstavlja osnovni izvor rešenja, uz Zakon o privrednim društvima, zbog čega je značaj tog akta nemerljiv. Otvaranje firme iz radnog odnosa je praktično poseban model koji obuhvata da lice koje je već u radnom odnosu osniva kompaniju radi vršenja privredne delatnosti mimo svog radnog mesta.

2.Sastavljanje drugih internih akata privrednog subjekta;

Interni akti privrednog društva su značajni radi preciznog uređenja međusobnih odnosa između osnivača odnosno članova pravnog lica. Članovi (osnivači) privrednog društva mogu zaključiti ugovor članova društva koji se zaključuje između svih ili pojednih članova DOO u vezi sa društvom. Takođe, ugovori koje zaključuje pravno lice u širem smislu predstavljaju privredno pravo, te advokat i u tom pogledu pruža pravnu pomoć.

3.Savetovanje u vezi sa upravljanjem privrednog društva;

Menadžment privrednog subjekta se često susreće sa izazovima koji imaju i pravne ili poreske implikacije. Pre donošenja odluke važno je konsultovati advokata.

4.Poresko savetovovanje;

Najveće interesovanje svih privrednika su porezi. Pravilno poresko opterećenje privrednog društva je najvažniji aspekt poslovanja. Republika Srbija nudi subvencije i poreske olakšice privrednim društvima pod određenim uslovima. Advokatska kancelarija Pekić savetuje privrednike da bi iskoristili te benefite, te da ne bi platili poreze više nego što su dužni. Neke od subvencija zavise i od regije u kojoj kompanija posluje, pa i odabir sedišta, dakle pre osnivanja kompanije u Srbiji može dovesti do različitog efekta u pogledu raspoložive državne pomoći.

5.Savetovanje radi poštovanja svih zakona i podzakonskih akata koji obavezuju svaki privredni subjekt (Eng. legal compliance);

Spisak propisa i inspekcija koje prate sprovođenje propisa je dugačak. Počev od tržišne, te poreske inspekcije preko inspekcije za zaštitu životne sredine do zaštite podataka o ličnosti, obezbeđivanje sveobuhvatnog poštovanja svih propisa može biti mukotrpno, ukoliko nemate advokata. Suština svakog biznisa je da se Vi bavite svojim poslom, a advokat Vam obezbeđuje poštovanje zakona. U slučaju da privredni subjekti ne poštuju propise koji ih obavezuju, rizikuju da budu novčano kažnjeni od strane nadležne inspekcije i po nekoliko miliona dinara.

6.Sastavljanje pravno-dijagnostičkih izveštaja – (ENG. legal due dilligence);

Provera kompanije, njenih prava i obaveza je najzastupljenija prilikom spajanja, pripajanja te akvizicije kompanija. Kupovina perspektivnih kompanija u privatnom vlasništvu (ENG. private equity) kao i pokretanje zajedničkih poslovnih poduhtava (ENG. Joint venture) uglavnom sledi nakon sveobuhvatne provere kompanije, kroz pravno-dijagnostički izveštaj.

7.Savetovanje u postupku spajanja, pripajanja i akvizicije kompanija i zastupanje u tom postupku – statusne promene;

Pored sastavljanja pravno-dijagnostičkih izveštaja, advokat za korporativno pravo pruža pravnu pomoć u pregovorima te prilikom sastavljanja ugovora o prenosu udela u privrednom društvu.

8.Zastupanje prilikom promene pravne forme;

Promena pravne forme podrazumeva proces u kojem privredni subjekt prelazi iz jedne forme obavljanja delatnosti u drugu. Na primer, ukoliko je privredno društvo bilo osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) a sada želi da postane akcionarsko društvo (AD), mora da sprovede postupak promene pravne forme. Specifična vrsta promene pravne forme je promena iz preduzetnika u privredno društvo, najčešće DOO. U tom slučaju, nastupa istovremeno brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata i registracija osnivanja privrednog društva koje preuzima sva prava i obaveze preduzetnika.

9.Sprovođenje programa uključivanja zaposlenih i drugih saradnika u sticanje udela u privrednom društvu (eng. vesting or ESOP);

Počev od 2020. godine, Zakon o privrednim društvima prepoznaje pravo na sticanje udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, kao finansijski instrument, te propisuje postupak radi upisa tog prava u registar. Ovaj institut koji je u inostranstvu poznat kao vesting ili ESOP (Employee stock ownership) omogućava privrednim društvima da svojim zaposlenima, konsultantima i drugim saradnicima daju udeo u vlasništvu kompanije pod određenim uslovima – npr. da zaposleni ostanu u kompaniji minimum dve godine. Navedeni benefit predstavlja motivaciju za visoko kvalifikovani kadar da se uključi u rad inovativnog startapa ili druge kompanije.

10.Savetovanje u postupku javno-privatnog partnerstva i koncesije;

U Srbiji je na snazi Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama koji sveobuhvatno reguliše ovu oblast. Mnoge direktne strane investicije u Srbiju se sprovode kroz strateško partnerstvo sa lokalnom kompanijom.

11.Zastupanje u postupku javnih nabavki;

Kompanije koje prodaju svoju robu i usluge subjektima javnog sektora (javna preduzeća, državni organi itd.) učestvuju u postupku javne nabavke, koji propisuje Zakon o javnim nabavkama, da bi takav proces bio transparentan i zakonit. Ukoliko naručilac, subjekt javnog sektora, sprovede postupak javne nabavke (tender) tako da smatrate da nije postupio u skladu sa zakonom, Zakon o javnim nabavkama vam pruža pravna sredstva da zaštitite svoja prava.

12.Zastupanje u stečajnom i likvidacionom postupku.

Stečajni i likvidacioni postupak se sprovode radi brisanja privrednog društva iz registra, čime privredno društvo prestaje da postoji. Stečajni postupak se sprovodi kada je kompanija prezadužena te ne može da izmiri svoje obaveze, dok se likvidacioni postupak sprovodi u drugim slučajevima, kada razlog gašenja kompanije nisu dugovanja.

Osnivanje kompanije u Srbiji iz inostranstva preko specijalne punomoći

Svako pravno i fizičko lice, bilo domaće ili strano, može osnovati kompaniju (DOO itd.), preduzetnika ili drugo pravno lice. Online otvaranje firme, tj. otvaranje firme u Srbiji putem specijalne punomoći advokatu smo posebno obradili u BLOGU.

Advokat za privredno pravo

Advokatska kancelarija Pekić pruža pravnu pomoć u svim navedenim sferama korporativnog prava prava na teritoriji naših najvećih gradova – Beograd i Novi Sad, ali i u drugim mestima širom Srbije.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć iz oblasti korporativno pravo, na primer asistencija za otvaranje firme u Srbiji, te imate problem ili Vam je potreban savet, odnosno ako želite da dobijete procenu troškova koje naplaćuje naša kancelarija, obratite nam se i-mejlom na pekic@attorney.rs ili popunite kontakt obrazac na sajtu ili nam pišite u inbox na Fejsbuk mesindžeru ili Linkedinu.