IMIGRACIONO PRAVO

Immigration Newspaper - Serbian Immigration Law

Poslednjih godina primetna je tendencija porasta priliva stranaca u Republiku Srbiju. Stranci u našu zemlju dolaze iz različitih pobuda – ali najčešće zbog zasnivanja radnog odnosa. Tom prilikom se javljaju mnoga pitanja koja je neophodno rešiti, poput dobijanja boravišne dozvole, državljanstva, kao i zaštita prava imigranata. Advokat za imigraciono pravo je u svim ovim postupcima stranim državljanima veliko olakšanje, jer je on taj koji poznaje pozitivno zakonodavstvo. U ovom tekstu ćemo se baviti nekim osnovnim pitanjima od značaja za imigraciono pravo i prava stranaca.

Boravak u Srbiji za strance

Zakon o strancima predviđa uslove i osnove po kojima stranac može da boravi na teritoriji Republike Srbije. U daljem tekstu ćemo obraditi pomenute vrste boravka stranaca u Republici Srbiji tako što ćemo navesti neke njihove karakteristike.

1) Kratkotrajni boravak stranaca – Predstavlja boravak bez vize do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana računajući od prvog ulaska, osim ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, kao i po osnovu vize za kraći boravak. (Zakon o strancima, čl. 39) Na primer, međunarodni ugovor sa Ruskom Federacijom omogućava da njihovi državljani mogu da borave u Republici Srbiji maksimalno 30 dana bez vize, a izlaskom iz Srbije i ponovnim ulaskom u Srbiju stiču pravo na novih 30 dana boravka u Republici Srbiji.

2) Boravak po osnovu vize za duži boravak stranaca – Podrazumeva odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana strancu kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka. (Zakon o strancima, čl. 22)

3) Privremeni boravak stranaca u Republici Srbiji (do jedne godine) – Podrazumeva odobrenje za stranca koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana. Stranci odobrenje za privremeni boravak mogu da dobiju po osnovu zapošljavanja, samozapošljavanja (osnivanja kompanije ili preduzetnika), po osnovu školovanja, po osnovu spajanja porodice, obavljanja verske službe, lečenja, vlasništva nad nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, humanitarnog boravka, a kao posebna novina predviđeno je i da osnivači startpa u Republici Srbiji mogu dobiti odobrenje za privremeni boravak u Republici Srbiji. (Zakon o strancima, čl. 40)

4) Stalni boravak za strance u Republici Srbiji – Stranac ima pravo da nakon pet godina neprekidno odobrenog privremenog boravka u Republici Srbiji podnese zahtev za stalni boravak stranca. U trenutku podnošenja zahteva za odobrenje stalnog boravka stranac mora imati odobren privremeni boravak po nekom od osnova propisanim za odobrenje privremenog boravka. Neprekidnim boravkom smatra se efektivni boravak stranca na teritoriji Republike Srbije, sa mogućnošću višekratnog odsustva iz Republike Srbije do deset meseci ili jednokratnog odsustva do šest meseci, u periodu od pet godina. Osim ovog slučaja, postoje posebni slučajevi kada će se odobriti stalni boravak za strance, i to u slučaju: bračne ili vanbračne zajednice sa državljaninom Republike Srbije, licu koje je poreklom iz Republike Srbije, maloletnom licu na privremenom boravku u Republici Srbiji, ako je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac kome je odobren stalni boravak, kao i kada to nalažu razlozi humanosti ili to predstavlja interes za Republiku Srbiju.

Organi nadležni za prijem zahteva su: Policijska uprava za Grad Beograd, Uprava za strance i područne policijske uprave. Zahtev se neposredno podnosi policijskoj upravi na teritoriji opštine ili grada u kojem stranac boravi.

Radna dozvola za strance

Oblast zasnivanja radnih odnosa u Republici Srbiji od strane stranaca reguliše Zakon o zapošljavanju stranaca. Licima koja nisu državljani Republike Srbije za zasnivanje radnog odnosa u Republici Srbiji neophodna je radna dozvola za strance.

Zakon o zapošljavanju stranaca predviđa postojanje dve vrste radne dozvole za strance:

1) Lična radna dozvola za strance – Ova dozvola strancima omogućava slobodno zapošljavanje, samozapošljavanje i ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti u Republici Srbiji. Lična radna dozvola za strance se izdaje strancu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje.

2) Radna dozvola za strance – Za razliku od lične radne dozvole, radna dozvola se izdaje pojedinačno za zapošljavanje, za posebne slučajeve zapošljavanja, i za samozapošljavanje. Stranac sa radnom dozvolom u Republici Srbiji može da obavlja samo one poslove za koje je dobio dozvolu. Radna dozvola izdata na osnovu vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja izdaje se najduže na period važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Važno je naglasiti da je određena kategorija stranaca (državljani država članica Evropske unije) posebno prepoznate u Zakonu o zapošljavanju stranaca. Pravo na slobodan pristup tržištu rada Republike Srbije imaju državljani EU i članovi njihovih porodica. Zakon predviđa određene slučajeve kada državljaninu EU pravo na slobodan pristup tržištu nastavlja da postoji određeno vreme, čak i nakon prestanka zaposlenja. Na ovaj način je državljanima EU olakšano zapošljavanje u Republici Srbiji, kao i eventualna promena poslodavca tokom boravka u Republici Srbiji.

Zahtev za izdavanje, odnosno produžetak, radne dozvole za strance se predaje nadležnoj Nacionalnoj službi za zapošljavanje prema mestu privremenog boravka ili stalnog nastanjenja stranca, odnosno prema sedištu poslodavca ili mestu gde se rad obavlja.

Imigracija i državljanstvo

Zakon o državljanstvu (čl. 14) predviđa uslove pod kojima stranac, na svoj zahtev, može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije. Pored ispunjenosti ostalih uslova, važan preduslov jeste da lice ima odobrenje za stalni boravak za strance u Republici Srbiji shodno Zakonu o strancima.

Ostali uslovi su:

 • Da je navršio 18 godina života i da mu nije oduzeta poslovna sposobnost;
 • Da ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije;
 • Da je do podnošenja zahteva najmanje tri godine neprekidno imao prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
 • Da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

U slučaju da je zahtev podnelo lice koje je bez državljanstva (apatrid) smatra se da je uslov koji se tiče otpusta iz stranog državljanstva smatraće se ispunjenim.

U slučaju da podnosilac zahteva priloži dokaz o propisu strane države koja predviđa automatski prestanak državljanstva te države u slučaju dobijanja drugog državljanstva, uslov koji se tiče otpusta iz stranog državljanstva smatraće se ispunjenim.

U slučaju da strana država podnosiocu zahteva ne želi da da otpust iz državljanstva, stranac dostavlja samo izjavu da se odriče stranog državljanstva, a uslov koji se tiče otpusta iz stranog državljanstva smatraće se ispunjenim.

Advokat za imigraciono pravo

Kako bi ceo postupak bio što jednostavniji za strance, uvek je pametno da se angažuje advokat za imigraciono pravo koji poznaje pozitivno pravne propise Republike Srbije.

U oblasti rada Advokatske kancelarije Pekić, između ostalog, spada imigraciono pravo i prava stranaca, a neke od usluga koje pružamo u ovoj oblasti su:

 • Postupak dobijanja odobrenja za kratkotrajni boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije;
 • Zastupanje stranaca u postupku dobijanja odobrenja – boravak po osnovu vize za duži boravak stranaca;
 • Zastupanje stranaca, kao imigracioni advokat, u postupku dobijanja odobrenja– privremeni boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije;
 • Zastupanje stranaca u postupku dobijanja odobrenja – stalni boravak za strance na teritoriji Republike Srbije;
 • Zastupanje stranaca u postupku sticanja državljanstva Republike Srbije;
 • Zastupanje stranih fizičkih i pravnih lica pred sudom i organima uprave u Republici Srbiji;
 • Zastupanje interesa stranih fizičkih i pravnih lica u postupku kupovine nepokretnosti u Republici Srbiji;
 • Zastupanje stranih fizičkih i pravnih lica u postupku registracije privrednog društva ili njegovog ogranka u Republici Srbiji, otvaranja preduzetnika , računa u banci, itd.

Ukoliko Vas interesuje visina troškova koju naplaćuje naša kancelarija ili ste zainteresovani za zastupanje ili su Vam potrebni advokati za imigraciono pravo možete nam se obratiti putem i- mejl adrese [email protected], ili slanjem poruke na Fejsbuk mesindžeru ili Linkedin-u.