Imigracija i boravak stranaca u Srbiji

Imigracija i boravak stranaca u Srbiji

Današnja fleksibilnost poslovanja omogućila je mnogo veću mobilnost ljudi u potrazi za poslom, te često dolazi do preseljenja i rada u stranim državama. Osim trenda emigracije koji je prisutan u Srbiji i zemljama u okruženju već duže vreme, u poslednje vreme primećuje se i značajan porast imigracije u našu zemlju. Kako bi stranci legalno boravili i radili u Republici Srbiji, neophodno je da se podvrgnu procesu koji zahteva pribavljanje određene dokumentacije i podnošenje zahteva nadležnim organima. Advokatska kancelarija Pekić ima iskustva u pružanju usluga neophodnih radi imigracije, zapošljavanja i boravka stranih državljana u Srbiji.

U ovom blogu ćemo se pozabaviti najčešćim postupkom emigracije u Srbiju, što podrazumeva dolazak u Srbiju radi trajnijeg nastanjenja, tj. dobijanja privremenog boravka u Srbiji.

 • Viza za duži boravak (D viza) – je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana strancu kome je za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka. Državljanima pojedinih država, npr. Ruske Federacije (Rusije), nije potrebna posebna viza da bi ušli u Srbiju i podneli zahtev za privremeni boravak u Srbiji. Navedeno zavisi od međunarodnog ugovora između Srbije i države čiji državljani nameravaju da se presele u Srbiju.
 • Privremeni boravak – je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana.
 • Stalni boravak (stalno nastanjenje) – je dozvola za dugotrajni boravak stranog državljanina u Republici Srbiji. Zahtev za stalno nastanjenje stranac može podneti ukoliko je neprekidno boravio u Srbiji duže od 5 godina na osnovu privremenog boravka ili u drugim izuzetnim situacijama.

Bitno je naglasiti da u Srbiji imigraciona regulativa drugačija, u odnosu na državljanstvo imigranta. U ovom tekstu najviše pažnje će se obratiti na privremeni boravak, s obzirom na to da je, prema iskustvu Advokatske kancelarije Pekić, upravo to najčešće tražena vrsta boravka u Srbiji.

Šta je neophodno za imigraciju i dobijanje privremenog boravka Srbiji?

Pod strancem se podrazumeva svako lice koje nema državljanstvo Repulike Srbije. Postoje određeni koraci u kojima Vam advokat za imigraciju u Srbiji može pomoći prilikom procesa doseljavanja i boravka stranaca u Srbiji.

 • Beli karton – Nakon što stranac uđe na teritoriju Republike Srbije, vlasnik smeštaja u kome će stranac boraviti dužan je da najkasnije 24 sata nakon dolaska stranca prijavi njegov boravak u policijskoj upravi  i na taj način pribavi beli karton.
 • Privremeni boravak – Postoji više osnova za dobijanje privremenog boravka za strance u Srbiji. To su: 1) kretanje u okviru istog privrednog društva, 2) zasnivanje radnog odnosa, 3) osnivanje preduzeća, predstavništva ili banke, 4) konsignacija, ugovor o poslovno tehničkoj kooperaciji, 5) ugovor o poslovno tehničkoj saradnji i prenosa tehnologija, 6) spajanje porodice. Za dobijanje privremenog boravka po svakom od ovih osnova potrebno je pribaviti neophodnu dokumentaciju. Najčešće korišćeni osnovi za dobijanje privremenog boravka su: 2), 3), 6). O tim osnovima će biti više reči u tekstu ispod.

Privremeni boravak u Srbiji

Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Srbiji koja se može odobriti na rok od najviše godinu dana od dana podnošenja zahteva i može se produžavati. Važno je naglasiti da privremeni boravak ne može trajati duže od perioda na koji je izdat pasoš stranca (tj. 3 meseca pre isteka pasoša). Dobijanje privremenog boravka je korisno za stranca i u pogledu toga što nakon odobrenja može da podnese zahtev za radnu dozvolu za strance, nakon čijeg dobijanja može legalno da radi u Srbiji. U ovom tekstu ćemo se osvrnuti na najlakše i najčešće načine na koji stranci zasnivaju privremeni boravak u Srbiji.

 • Zasnivanje radnog odnosa – Pravno lice koje želi da zaposli stranca u obavezi je da podnese Nacionalnoj službi za zapošljavanje prijavu potrebe za zapošljavanjem (tzv. test tržišta rada). Nacionalna služba, zatim, daje mišljenje o tome da u njihovoj evidenciji nema kandidata, državljana Republike Srbije ili drugih stranaca koji već zakonito borave u Republici Srbiji sa istim kvalifikacijama kao stranac koga poslodavac želi da zaposli. Ako u evidenciji NSZ ima drugih lica sa istim kvalifikacijama i znanjima, poslodavac ne može da zaposli stranca. Na ovo mišljenje se čeka 10 dana. Ako je taj uslov ispunjen zaključuje se ugovor o radu na osnovu koga se podnosi zahtev za privremeni boravak. Neki od dokumenata koje je potrebno podneti su: ugovor o radu, rešenje o registraciji preduzeća u kojem stranac zasniva radni odnos, pasoš.
 • Boravak po osnovu osnivanja ili ulaganja u privredno društvo ili preduzetnika – Srpsko pravo poznaje više oblika pravnih lica, međutim stranci koji imaju nameru da dobiju privremeni boravak i obavljaju delatnost u Srbiji, najčešće se odlučuju da se registruju kao preduzetnici, prvenstveno zbog manjih troškova i jednostavnije procedure u odnosu na druge oblike privrednih društava. Pored toga, i članovi društva sa ograničenom odgovornošću ostvaruju pravo da podnesu zahtev za privremeni boravak u Srbiji po ovom osnovu. Važno je naglasiti da to pravo imaju samo članovi (osnivači) DOO ali ne i direktor koji nije osnivač.
 • Spajanje porodice – Zakon o strancima omogućava da uža porodica (supružnik ili vanbračni partner i deca) stranca koji zakonito boravi na teritoriji Republike Srbije – stranac je prethodno dobio privremeni boravak, dobije privremeni boravak u Srbiji po osnovu spajanja porodice. Svrha ovog osnova za dobijanje privremenog boravka je očuvanje jedinstva porodice.

Procedura za podnošenje zahteva za privremeni boravak u Srbiji

 • Zasnivanje radnog odnosa i osnivanje privrednog društva ili preduzetnika – Zahtev za dobijanje privremenog boravka po ovom osnovu je moguće podneti online putem zvaničnog sajta. Iako je proces podnošenja zahteva digitalizovan i nije neophodno lično predavanje samo zahteva, formular koji je neophodno popuniti online sadrži mnoge informacije i dokumente koje je neophodno skenirati i ‘zakačiti’ na taj formular. Neki od dokumenata koji su neophodni su: skenirana prva strana pasoša i strana pasoša na kojoj se nalazi pečat poslednjeg ulaska u Srbiju, beli karton, rešenje o registraciji firme (ukoliko je u pitanju osnivanje privrednog društva ili preduzetnika), ugovor o radu (ukoliko je u pitanju zasnivanje radnog odnosa), ugovor o zakupu ili dokaz o vlasništvu prostora u kome stranac namerava da živi. Nakon popunjavanja formulara se plaća taksa koja iznosi 19200 dinara i taksa je ista za podnošenje zahteva za privremeni boravak po bilo kom osnovu. Nakon podnošenja zahteva, na odluku Ministarstva unutrašnjih poslova se čeka od 2 do 4 nedelje. Ukoliko Ministarstvo odobri privremeni boravak strancu, na jednoj strani pasoša se lepi odobrenje.
 • Spajanje porodice – supružnik – I ovaj zahtev je moguće podneti online i za njega važi većina prethodno rečenog, mada je nešto zahtevniji u pogledu broja informacija i dokumenata od prethodno navedenog. Neki od dokumenata koji su neophodni su: lična biografija, skenirana prva strana pasoša i stranica pasoša na kojoj se nalazi pečat poslednjeg ulaska u Srbiju, polisa zdravstvenog osiguranja, izvod iz knjige venčanih preveden od strane ovlašćenog sudskog prevodioca, te overen potrebnim pečatima ako je to neophodno, garantna izjava nosioca privremenog boravka o izdržavanju za svog supružnika… U pogledu dokumenata koji nisu izdati u Srbiji, potrebno je overiti adekvatno taj dokument da bi se mogao koristiti u Srbiji. Na primer, ako je brak zaključen u Turskoj, original izvoda iz matične knjige venčanih je neophodno overiti pečatom apostilom u Turskoj i potom u Srbiji prevesti sa turskog jezika na srpski koristeći usluge sudskog prevodioca za turski jezik. Ukoliko je izvod iz matične knjige venčanih izdat od strane organa Ruske Federacije, apostil pečat nije neophodan jer Srbija i Ruska Federacija imaju važeći međunarodni ugovor, kojim se ukida potreba legalizacije isprava, nego je dokumente izdate od organa Ruske Federacije (uz prevod na srpski od strane sudskog prevodioca) moguće koristiti u Srbiji kao da ih je izdao nadležni organ Srbije.
 • Spajanje porodice – vanbračni partner – Podnošenje zahteva je u ovom slučaju neophodno podneti lično. Dokumenti koji su neophodni su isti kao i u slučaju supružnika, sa tom razlikom što su umesto izvoda iz matične knjige venčanih neophodne izjave dva svedoka iz Srbije, koje su overene kod notara i dokaz o slobodnom bračnom stanju iz matične države.
 • Spajanje porodice – dete – Ovaj zahtev nije moguće podneti online. Neophodno je da stranac koji ima odobren privremeni boravak lično podnese zahtev za privremeni boravak za svoje dete u prostorijama nadležne institucije. Sva dokumenta koja su neophodna za podnošenje privremenog boravka za supružnika, neophodna su i kada se podnosi zahtev za dete, s tim što je umesto izvoda iz matične knjige venčanih ovde neophodan izvod iz matične knjige rođenih. Takođe, za podnošenje ovog zahteva neophodna je i saglasnost potpisana od strane oba roditelja.

Overa stranih dokumenata radi korišćenja u Srbiji

U pogledu dokumenata koji nisu izdati u Srbiji, potrebno je overiti adekvatno taj dokument da bi se mogao koristiti u Srbiji. Na primer, ako je brak zaključen u Turskoj, original izvoda iz matične knjige venčanih je neophodno overiti pečatom apostilom u Turskoj i potom u Srbiji prevesti sa turskog jezika na srpski koristeći usluge sudskog prevodioca za turski jezik. Ukoliko je izvod iz matične knjige venčanih izdat od strane organa Ruske Federacije, apostil pečat nije neophodan jer Srbija i Ruska Federacija imaju važeći međunarodni ugovor, kojim se ukida potreba legalizacije isprava, nego je dokumente izdate od organa Ruske Federacije (uz prevod na srpski od strane sudskog prevodioca) moguće koristiti u Srbiji kao da ih je izdao nadležni organ Srbije. Sa druge strane, a ko je brak zaključen u Kini (bez uzimanja u obzir Hong Koga i Makao-a) onda je za izvod iz matične knjige venčanih potrebno sprovesti punu legalizaciju isprava, koja je najkomplikovanija procedura od svih. Apostil konvencija je i usvojena da olakša overe dokumenata radi korišćenja u inostranstvu.

Lični i poslovni tekući račun za stranca u Srbiji

Kako je najčešći osnov po kome se trenutno podnosi zahtev za privremeni boravak u Srbiji osnivanje privrednog društva ili preduzetnika, a posedovanje ličnog i poslovnog računa je usko vezano sa tim, ovde ćemo ukratko navesti osnovne informacije u pogledu istih. Posedovanje ličnog računa, odnosno izvod iz istog je neophodan uslov za podnošenje zahteva za privremeni boravak, prvenstveno za vlasnike novoosnovanih preduzeća. U daljem toku poslovanja, shodno potrebama i poslovanju preduzeća verovatno će biti neophodno i otvaranje poslovnog tekućeg računa. Ono što može predstavljati problem stranim državljanima je to da različite banke postavljaju drugačije uslove za otvaranje ovih računa. Treba napomenuti i to da postavljaju drukčije uslove sa obzirom na to čije državljanstvo stranac poseduje. Advokat za imigraciju u Srbiji Vam može pomoći tako što ćemo Vas uputiti u uslove za otvaranje računa u različitim bankama i pomoći u popunjavanju zahteva za otvaranje računa.

Advokat za imigraciju u Srbiji

Advokatska kancelarija Pekić ima mnogo iskustva i zadovoljnih imigranata koji su postali i ostali naši klijenti. Ukoliko želite da podnesete zahtev za boravak ili Vas interesuje iznos troškova na ime podnošenja zahteva za boravak koje naplaćuje advokatska kancelarija Pekić, pišite nam na [email protected] ili putem facebook mesindžera.

Najčešće postavljana pitanja

Da li je jednostavno dobiti boravak u Srbiji?

Postoji više načina da se zasnuje boravak u Srbiji. Svaki od njih zahteva vreme i prikupljanje različite dokumentacije. Kada se susrećete sa ovakvim procesom nakon dolaska u stranu državu on može da izgleda komplikovano, ali advokat koji ima iskustva u poslovima imigracije Vam može pomoći tako da ovaj postupak ne oduze više od par sati Vašeg vremena.

Da li može da se kupi državljanstvo u Srbiji?

Mogućnost kupovine državljansta kao takva ne postoji, ali je moguće steći državljanstvo u Srbiji na osnovu investicije. Zakon ne predviđa investiciju kao osnov za sticanje državljanstva, ali ona može da posluži kao osnov za sticanje državljanstva na drugi način. Naime, državljanstvo se može odobriti strancu ako je to u državnom interesu. Dakle, ako Vlada Republike Srbije proceni da je investicija takva da je državni interes da se strancu odobri državljanstvo, moguće je steći državljanstvo i po ovom osnovu.

Kako do stalnog nastanjenja u Srbiji?

Stranac koji želi da podnese zahtev za stalno nastanjenje mora da u Srbiji neprekidno boravi na osnovu privremenog boravka duže od 5 godina sa mogućnošću višekratnog odsustva u ukupnom periodu od 10 meseci ili jednokratnog odsustva u trajanju do 6 meseci.

Kako do belog kartona u Srbiji?

Nakon što stranac uđe na teritoriju Srbije, vlasnik stana u kome će stranac boraviti bi trebalo da u lokalnoj policijskoj stanici prijavi njegov boravak. Na taj način stranac pribavlja dokument koji se naziva beli karton.

Koliko košta privremeni boravak u Srbiji?

Taksa za podnošenje zahteva za privremeni boravak iznosi 19200 dinara, zajedno sa provizijom banke, ako se zahtev podnosi elektronski.

Koji je zvaničan sajt Republike Srbije za imigraciju?

Zvaničan sajt za imigraciju se naziva livinginserbia
Sonja Pekic Advokat Novi Sad

Autor

Advokat Sonja Pekić