You are currently viewing Rešavanje sporova

Решавање спорова

У сваком пословном односу се може десити да настане непланирана ситуација на коју различита лица имају различите погледе. У привреди, на пример, Ваш клијент, добављач или други партнер не испуњава своје обавезе, не плаћа доспеле новчане обавезе, не испоручује робу у року итд. А опет можда од Вас партнер потражује извршење обавеза које нисте дужни да извршите, тражи да платите нешто што нисте дужни да платите и друго. Из тих ситуација, уколико се не превазиђу, настају спорови између сукобљених страна који заврше пред судом или другом институцијом. Управо у тим ситуацијама неопходно је да се о вашим интересима стара неко са великим знањем и искуством у области решавања спорова.

Адвокатска канцеларија Пекић може да се похвали стручним и квалитетним заступањем интереса својих клијената у најразличитијим врстама спорова, без обзира на то о којој врсти поступка се ради или пред којим се органом поступак води. Међународно образовање и искуство доприноси нужној стручности у овој области. Осим заступања пред судом, наши адвокати поседују потребне компетенције да пруже подршку клијентима који су заинтересовани за вансудско решавање спорова, односно алтернативно решавање спорова.

У даљем тексту погледајте у којим поступцима решавања спорова пружамо правну помоћ:

Арбитражно решавање спорова

Арбитражно решавање спорова

Шта је арбитражно решавање спорова?

Арбитража преставља решавање спорова без суђења и најчешће се примењује у областима решавања трговинских спорова проистеклих из домаћих и међународних пословних односа, као и радних односа, спорта и страног улагања. Ако сте предузетник или власник правног лица (ДОО и др.) у интересу Вам је да решавање спорова поверите арбитражној институцији.

Арбитражно решавање спорова започиње закључењем уговора између сукобљених страна којим се одређује тело (арбитражни суд) које је потпуно независно и непристрасно у раду и одлучивању, а које има задатак да у што краћем року реши спор применом права. Арбитражно решавање спорова, као вансудско решавање спорова, се најчешће договара у уговору којим започиње сарадња са добављачем, купцем, продавце роба или услуга или другим партнером. Ако се странке договоре да спор реше арбитражом, суд није надлежан и не може донети пресуду. О решавању спора одлучују арбитри које су изабрале странке или нека институција којој су странке повериле да их одабере, а који арбитри могу бити и стручни у области о којој одлучују (арбитар да буде инжењер), за разлику од судија који су често преотерећени мноштвом предмета и понекад не познају уску област вашег пословања. За арбитре можете изабрати неке од најпознатијих професора престижних светских правних факултета, који су стручњаци у области трговине и арбитражног решавања спорова.

Странке се све чешће опредељују за арбитражно решавање спорова због тога што је овај поступак брз, поверљив (тајан), за неке спорове јефтинији и флексибилнији у односу на судски поступак, као и због тога што се арбитражна одлука донета у Републици Србији може непосредно извршити у готово свим државама света (преко 160 земаља), за разлику од судских пресуда које је нужно оверавати, потврђивати, преводити, признавати у држави у којој се извршава итд. Све то изискује новац и време, док се арбитражне одлуке пуно брже и лакше извршавају. Најпознатија институција у Србији за решавање унутрашњих привредних спорова је Стална арбитража при Привредној комори Србије, док је за решавање спорова са елементом иностраности најистакнутији Међународни арбитражни суд МТК-а са седиштем у Паризу, затим Лондонски суд за међународну арбитражу, Стални арбитражни суд у Хагу, итд.

Адвокатска канцеларија Пекић заступа клијенте у свим фазама арбитражног поступка, од покретања поступка, заступања у поступку, па до евентуалне тужбе за поништај арбитражне одлуке и другим поступцима пред државним судом у вези са арбитражном одлуком.

Решавање спорова пред судом (судски поступци)

Решавање спорова пред судом (судски поступци)

1) Парнични поступак

  • Поступак за накнаду штете – У случају да сматрате да сте претрпели штету или сте тужени за накнаду штете, наш правни тим заступа своје клијенте у споровима у којима се потражује накнада материјалне штете (оштећење или уништење ствари, онемогућавање или отежање употребе ствари, трошкови лечења, измакла корист у виду неостварене зараде, неостварене добити у пословању...) или накнада нематеријалне штете (претрпљени физички болови, страх, душевни болови, повреде части и угледа...).
  • Парнични поступци у вези са уговорима – Заступамо клијенте у свим фазама од преговора о закључењу уговора, па до реализације уговорних обавеза и евентуалног вођења поступака за раскид уговора, утврђивање ништавости уговора, итд.
  • Решавање радних спорова – Заступамо клијенте у свим врстама индивудуалних и колективних радних спорова попут поступка за поништај решења о отказу (незаконит отказ), за исплату неисплаћене зараде, утврђење мобинга (злостављања на раду) и накнаду штете због мобинга, дискриминације на раду, наплате трошкова доласка и одласка са рада (путни трошкови), исхране (топли оброк), увећања зараде за ноћни рад, рад недељом или на државни празник, остваривању права на годишњи одмор, исплате отпремнине, јубиларне награде, итд.
  • Решавање спорова у осигурању судским путем – Пружамо ефикасну и потпуну наплату свих врста потраживања од осигуравајућих друштава у области осигурања живота, имовине, делатности или обавезног осигурања у саобраћају.

Наведени поступци су само неки од поступака у којима пружамо правну помоћ. Све врсте поступака би било немогуће излистати на једном месту.

2) Ванпарнични поступак

Оставински поступак – Наша адвокатска канцеларија је ту за своје клијенте у најтежим тренуцима губитка вољене особе да им помогне и реши имовинско- правна питања која су настала услед смрти драге особе. Правна помоћ коју пружамо подразумева састављање тестамента, уговора о доживотном издржавању, уговор о расподели имовине за живота, покретање и заступање у оставинском поступку, оспоравање (поништавање) тестамента или уговора о доживотном издржавању, итд.

3) Извршни поступак

Уколико ваш пословни партнер не извршава своје новчане обавезе или их не извршава на време, то може створити велики број проблема за ваше пословање које у најгорем случају може проузроковати привремену неликвидност. У таквим случајевима, ваша једина опција јесте да своје потраживање наплатите принудним путем у ономе што се назива извршни поступак. Наша адвокатска канцеларија се стара о интересима и пословању својих клијената тако што им помаже да на најбржи и најједноставнији начин наплате своја потраживања од дужника по основу рачуна тј. фактуре, менице, залоге, хипотеке, судске одлуке, признања и извршења страних судских и арбитражних одлука или по другом законитом основу. У оквиру правне помоћи коју нудимо је састављање предлога за извршење, заступање, саветовање у вези са извршним поступком, оспоравање решења о извршењу, итд.

mirno resavanje sporova

Мирно решавање спорова

У случају да сте постигли договoр са сукобљеном странком да свој спор решите без суђења, мирним путем, то још увек не значи да вам наше услуге неће бити од користи. Пружамо широк спектар савета и правне помоћи у оквиру мирног решавања спорова почев од припрема за преговоре, вођења преговора, као и изналажења компромисног решења. Мирно решавање спорова није резервисано само за посебне врсте спорова, могуће је у привредним споровима, грађанским споровима, у споровима из радних односа и других. Поступак мирења, посредовања, преговора и медијације су само неки од поступака за мирно решавање спорова у којима пружамо правну помоћ.

Агенција за мирно решавање радних спорова

Посебан акценат стављамо на поступке које спроводи Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, која представља прву специјализовану институцију која се бави радним споровима. Другим речима, ово је агенција за решавање колективних радних спорова, као и индивидуалних радних спорова, а са циљем да се спор оконча у року од 30 дана, у стручно вођеном поступку. Без обзира на свој назив, и ова Агенција за мирно решавање радних спорова представља институцију арбитражног решавања спорова. Као што постоји Стална арбитража при Привредној комори Србије која решава трговинске спорове, тако, при Агенцији за мирно решавање радних спорова, постоји арбитража за решавање спорова из радних односа (незаконитог отказа, неисплаћених зарада и друго). Заправо, поступци које спроводи Агенција за мирно решавање радних спорова и Стална арбитража ПКС су веома слични, јер представљају алтернативу суду и парничном поступку, бржи су, те примењују своја правила поступка, а не судска, а разликују се једно од другог највише по материји о којој решавају (радни или привредни спорови). Ове арбитражне институције представљају својеврсни центар за мирно решавање спорова у својим областима.

agencija za mirno resavanje sporova

Уколико имате питање за нас у вези са одређеним спором или Вас интересује процена висине трошкова поступка који бисте да покренете, пишите нам мејл на [email protected], попуните контакт образац на сајту или пишите поруку на Фејсбук месенџер или Линкедин.

Оставите одговор