Радна дозвола за странце у Србији

radna dozvola za strance

Како до радне дозволе у Републици Србији?

Страним држављанима који дођу у Србију са намером да се запосле или да самостално обављају делатност, било у форми предузетника или као оснивачи неког од облика правног лица, неопходна је радна дозвола како би могли да легално раде у Србији. Иако можда не делује као држава са пуно странаца, радна дозвола за Србију није једноставна за исходовати. Државни орган који је надлежан за њихово издавање је Национална служба за запошљавање. Иако је захтев за добијање привременог боравка могуће поднети онлине, захтев за издавање радне дозволе за сада није могуће поднети на тај начин. Добијање радне дозволе за странце у Србији је финална фаза у процесу настањивања странца у Србији, која следи након добијања одобрења за привремени боравак. Важно је нагласити да се овај блог не односи на држављане држава ЕУ, који имају олакшан приступ запошљавању у Србији, него се односи на држављане трећих земаља.

Постоји више врста радних дозвола. То су:

  • лична радна дозвола за странце
  • радна дозвола за запошљавање
  • радна дозвола за упућена лица
  • радна дозвола за кретање у оквиру привредног друштва
  • радна дозвола за независног професионалца
  • радна дозвола за оспособљавање и усавршавање
  • радна дозвола за самозапошљавање

Радна дозвола за странце - запошљавање и радна дозвола за самозапошљавање

Постоје две најчешће врсте радних дозвола. То су:

  • Радна дозвола за странце - самозапошљавање - Радна дозвола за самозапошљавање издаје се на период који није дужи од периода за који је одобрен привремени боравак, а најдуже на годину дана, уз могућност продужења. Захтев за радну дозволу подносе странци који ће делатност у Србији обављати као предузетници или који су оснивачи неког другог облика правног лица у Србији (најчешће је у питању друштво са ограниченом одговорношћу). Процедура за издавање радне дозволе започиње подношењем захтева за радну дозволу надлежној Националној служби за запошљавање, те завршава решењем којим се одобрава издавање радне дозволе за странце. Ова врста радне дозволе је најзаступљенија у пракси из разлога што се странци, који намеравају да се настане у Србији ради обављања професионалне делатности, најчешће региструју као предузетници.
  • Радна дозвола за странце - запошљавање – Радна дозвола за запошљавање је неопходна странцима који ће бити запослени код послодавца регистрованог на територији Републике Србије. Издаје се на захтев послодавца, у складу са стањем на тржишту рада, за шта је потребно прибавити извештај. Процедура за издавање радне дозволе за запошљавање је нешто компликованија, пре свега у погледу услова за добијање привременог боравка по основу запослења, а о томе ће бити више речи у наставку текста. Због комплексности исходовања извештаја о тесту тржишта, захтев за радну дозволу, у име послодавца, најчешће подносе адвокати за имиграционо право. Ова врста радне дозволе се, такође, издаје на период који није дужи од периода за који је одобрен привремени боравак.

Процедура за издавање радне дозволе

Процедура за издавање радне дозволе за запошљавање и самозапошљавање обухвата подношење захтева за радну дозволу и одређене документације Националној служби за запошљавање. Износ таксе за радну дозволу која се плаћа за подношење захтева за добијање радне дозволе износи 14.690,00 РСД. Износ таксе за радну дозволу је исти без обзира на основ по којем се тражи радна дозвола за странце.

1) Самозапошљавање

Странац који се у Србији регистровао као предузетник или који је основао привредно друштво у Републици Србији, након добијања привременог боравка по том основу, може поднети захтев за добијање радне радне дозволе за самозапошљавање. Документи за радну дозволу који су неопходни за подношење захтева за самозапошљавање су: пасош странца, одобрење за привремени боравак, изјава о врсти, трајању и обиму активности којима жели да се бави, потврда да странац има одговарајуће квалификације за обављање конкретне делатности, правни основ коришћења простора у којем се обавља делатност (нпр. уговор о закупу). Оквирно време за доношење одлуке о добијању радне дозволе за самозапошљавње је од 2 до 4 недеље.

2) Запошљавање

Процедура за добијање радне дозволе за запошљавање је нешто компликованија од претходно наведене за радну дозволу за самозапошљавање. Да би странац могао да се закључи уговор о раду са послодавцем регистрованим у Србији неопходно је спровести тест тржишта рада. Процедура је следећа: Националној служби за запошљавање послодавац подноси образац којим се исказује потреба за запошљавањем. Тај образац садржи: податке о послодавцу, податке о позицији за коју се планира запошљавање странца – назив и опис посла, место рада, захтеване квалификације типа рада на рачунару и друге битне информације. Шта је тест тржишта рада? Овај образац се подноси због тога да би Национална служба за запошљавање проверила да ли постоје држављани Републике Србије или други странци који већ законито бораве у Републици Србији, а који су погодни за обављање послова радног места на које послодавац намерава да ангажује странца. На извештај националне службе се чека најмање 10 дана. Након закључења уговора о раду подноси се захтев за одобрење привременог боравка. Након одобреног привременог боравка странац може поднети захтев за издавање радне дозволе. Неки од докумената неопходних за добијање радне дозволе за запошљавање су: решење о упису послодавца у регистар привредних субјеката, пасош странца, предлог уговора о раду, диплома о стеченом степену стручне спреми и друга битна документација. Оквирно време за доношење одлуке је од 2 до 4 недеље.

Продужење радне дозволе за странце

По истеку периода на који је издата радна дозвола, могућ је продужетак радне дозволе за странце. Дозвола за рад се продужава ако су у моменту подношења захтева за продужење радне дозволе испуњени услови који су били неопходни за њено издавање. Захтев за продужење дозволе за рад подноси се најраније 30 дана, а најкасније пре истека рока важења претходне дозволе.

Лична радна дозвола

Још једна врста радне дозволе коју је корисно поменути, иако није распрострањена као радне дозволе за запошљавање и самозапошљавање, јесте лична радна дозвола. Оно што је чини карактеристичном је да то да је она намењена за посебне групе странаца. Наиме, личну радну дозволу могу да добију странци: 1) којима је одобрено стално настањење, 2) који имају статус избеглице, 3) који припадају посебној категорији странаца.

Адвокат за радне дозволе за странце

Запошљавање странаца у Србији је све чешћа појава, најчешћа у угоститељству и у великим инфраструктурним пројектима. Прикупљање документације, састављање захтева и других поднесака може бити оптерећујуће. Међутим, уз правог заступника, овај цео поступак може одузети само пар сати вашег времена. Адвокатска канцеларија Пекић има много искуства и задовољних имиграната и послодаваца који су постали и остали наши клијенти. Уколико желите да поднесете захтев за радну дозволу или Вас интересује износ трошкова на име подношења захтева за радну дозволу које наплаћује адвокатска канцеларија Пекић, пишите нам на [email protected] или путем фејсбук месинџера.

Најчешће постављена питања:

1. Kако изгледа радна дозвола?

Радна дозвола за странце у Србији се издаје на обичном папиру А4 формата, на којем је насловљено да се ради о радној дозволи и која садржи податке о странцу и решењу којим је издата радна дозвола.

2. Документи за радну дозволу

Конкретни документи за радну дозволу зависе од врсте радне дозволе која се тражи. Радна дозвола за запошљавање подразумева извештај о тесту тржишта рада, док радна дозвола за самозапошљавање не подразумева тај документ. Конкретни документи су побројани у тексту.

3. Колико кошта радна дозвола?

Износ таксе за радну дозволу Националне службе за запошљавање је 14.690,00 динара, на дан писања овог текста.

Sonja Pekic Advokat Novi Sad

Autor

Advokat Sonja Pekić