ПАУШАЛ ИЛИ ВОЂЕЊЕ КЊИГА - ШТА ЈЕ БОЉЕ?

Razlika izmedju pausala i vodjenja knjiga

Уколико размишљате да започнете свој посао, или сте га већ започели, вероватно сте детаљно разматрали правну форму у којој да се региструјете и одлучили да се региструјете као предузетник. Међутим, ствари нису толико једноставне и постоје одређене ствари на које је неопходно обратити пажњу како бисте били сигурни да сте донели избор који највише одговара вашим пословним потребама.

Шта је предузетник?

Предузетник је физичко лице које је регистровано у складу са законом за обављање привредне делатности. Предузетник за разлику од друштва са ограниченом одговорношћу (Д.О.О.) или акционарског друштва (А.Д.) нема статус правног. За разлику од друштва са ограниченом одговорноћу веома је важно нагласити да предузетник за све обавезе одговара својом личном имовином, док код друштва са ограниченом одговорношћу то није случај осим у изузетном случају. Шта ово значи у пракси? Уколико предузетник не буде плаћао порезе и доприносе, држава као поверилац може да се у извршном поступку наплати из имовине физичког лица – предузетника.

Које су врсте предузетника?

У зависности од пореског режима који се на њих примењује предузетнике можемо условно поделити у две групе, и то:

1) Предузетник који води књиге – „Књигаш“
2) Предузетник који не води књиге – „Паушалац“

На слици испод смо приказали најкарактеристичније разлике између паушалца и књигаша, а испод слике се налази и нешто детаљније објашњење поменутих разлика.

1) Може ли бити у систему ПДВ?

Књигаш може да буде у систему ПДВ-а, док паушалац то не може. Књигаш систему ПДВ-а може приступити већ приликом оснивања, било када добровољно подношењем захтева, односно обавезно када оствари промет већи од 8 милиона динара у протеклих 12 месеци. Лимит од 8 милиона динара се гледа у претходних 12 месеци, а не у календарској години, као што се лимит од 6 милиона за вођење књига, из тачке 3, гледа. Дакле, ако сте у децембру приходовали 5 милиона динара па у јануару још 4 милиона динара, прешли сте лимит од 8 милиона динара у претходних 12 месеци и постајете обвезник ПДВ-а, без обзира што су децембар и јануар у различитим календарским годинама. Код овог лимита то није битно.

2) Да ли је ограничен у избору делатности?

Паушалац је у великој мери ограничен делатностима које може да обавља, док то не важи за књигаша. Примера ради, паушалац не може да обавља делатности из области маркетинга, угоститељства и трговине, док књигаш може да обавља било коју делатност. На сајту Пореске управе се налази списак делатности за које се признаје право на паушално опорезивање. На списку су све шифре делатности подобне за паушал су прописане, те ако се делатност којом желите да се бавите не налази на списку бићете у обавези да водите књиге.

3) Да ли има лимит прихода?

Предузетник може бити паушалац само уколико у току календарске године оствари приход мањи од 6 милиона динара. У случају да премаши овај износ, предузетник је у ообавези да води књиге (постаје књигаш). Овај лимит се гледа по календарској години, дакле од 01. јануара до 31. децембра, приход не сме прећи износ од 6 милиона динара, да бисте задржали статус паушалца. Такође, гледа се моменат издавања фактуре. Примера ради, ако сте издали фактуру 30. децембра 2021. године, а клијент Вам је уплатио 5. јануара 2022. године, тај приход се евидентира као приход у 2021. години, без обзира што је наплаћен у наредној.

4) Плаћа ли фиксни месечни порез?

Паушалац плаћа фиксни месечни порез на основицу, док се код књигаша порез обрачунава у износу од 10% на остварену добит, по пословним књигама. То, дакле, значи да књигаш мора да води пословне књиге, за шта је најчешће нужно да ангажује књиговођу, што представља додатни трошак књигаша.

5) Ко има нижи инзнос доприноса?

Доприноси паушалца су фиксни и обрачунавају се у зависности од делатности и места у ком делатност обавља. У великом броју случајева је износ доприноса нижи у односу на књигаша, тј. укупно оптерећење предузетника, кад се на порезе и доприносе дода цена књиговође, буде ниже ако се одлучи да буде паушалац. Најјефтинији порез за паушалца као и доприноси су генерално нижи за предузетнике паушалце чије седиште је у руралним или девастираним подручјима са нижем степеном привредног развоја, док су порези и доприноси доста виши на Врачару или Новом Београду.Но, паушално опорезивање је променљиво јер држава увек може да одлучи да подигне износ паушалног пореза, па да он постане мање исплатив. У том случају и у сваком моменту паушалац може да пређе у други систем и да постане књигаш. Висину пореза и доприноса коју сте као паушалац дужни да плаћате можете израчунати користећи Калкулатор паушалног пореза и доприноса који се налази на сајту Пореске управе, мада наглашавамо да су предузетници у прошлости имали приговоре да овај калкулатор не рачуна тачне износе. Битно је напоменути да је ситуација различита кад је у питању предузетништво лица које је већ запослено, тј. паушал из радног односа. У том случају, доприноси за здравствено осигурање, те доприноси за осигурање за случај незапослености се не плаћају. Дакле, тада се плаћа само порез и доприноси за ПИО. Наравно, дефинитиван износ пореза и доприноса који ћете као паушалац бити у обавези да плаћате биће утврђен решењем пореске управе.

6) Подноси ли завршни рачун?

За разлику од књигаша који има обавезу да подноси завршни рачун, паушалац такву обавезу нема јер он плаћа фиксни месечни порез, а осим тога није дужан ни да приказује трошкове.

7) Да ли је у обавези да има књиговођу?

Паушалац није у обавези да има књиговођу већ само да води КПО књигу и израђује излазне фактуре и промене у Агенцији за привредне регистре, док књигаш мора да има књиговођу који му заводи трошкове и приходе да би на крају године могао да обрачуна износ пореза, састави завршни рачун итд. Паушалац може ангажовати књиговођу, ако не жели сам да попуњава КПО књигу и да израђује фактуре или може платити неки од постојећих софтвера који се нуде у те сврхе. Израда фактура и вођење КПО књиге је најчешће једноставна ствар, но постојећи софтвери омогућавају аутоматизацију овог процеса и олакшавају пословање паушалаца.

8) Може ли без правдања да подиже новац?

Све што заради паушалац може одмах и да подигне, без икаквог додатног пореза и то 6 милиона динара годишње, односно до 150 хиљада динара дневно, како на банкомату уз платну картицу предузетника тако и налогом за пренос (нпр. преко мобилне апликације банке) са предузетничког рачуна на рачун физичког лица које је предузетник. Књигаш може да подигне плату од чије висине ће зависити и висина доприноса које ће за тај месец да плаћа. Све остало може наменски да диже и то уз приложене готовинске рачуне да је са рачуна подигао одређени износ и исплатио тај трошак у готовини. Такође, може да подиже и своју добит, међутим он за разлику од паушалца на тај износ плаћа порез у висини од 10%. Уколико књигаш подиже новац са рачуна а да за то нема покриће у виду готовинских рачуна, да би могао да оправда подизање као трошак, дужан је да плати порез од 10% на такво подизање новца, за разлику од паушалца који подиже новац без правдања.

9) Мора ли да правда трошкове пословања?

Књигаш је у обавези све што плаћа са фирминог рачуна да оправда фактуром, док паушалац нема овакву обавезу.

Које делатности могу да обављам као паушалац?

Пошто би овај текст био изразито дугачак када бисмо пописали све делатности и њихове шифре које можете да обављате као предузетник паушалац, ми ћемо само истаћи неке од ширих области пословања у које те појединачне делатности спадају:

1) Пољопривреда, шумарство и рибарство
2) Рударство
3) Прерађивачка индустрија
4) Снабдевање водом и управљање отпадним водама
5) Грађевинарство
6) Саобраћај и складиштење
7) Информисање и комуникације
8) Административне и помоћне услужне делатности

Уколико нисте сигурни да ли делатност коју желите да обављате може да буде опорезована паушално, будите слободни да ступите у контакт са нашим адвокатима како бисмо вам помогли и разјаснили све недоумице.

Коју врсту предузетника да одаберем за свој посао?

Након што смо вас упознали са разликама предузетника „паушалца“ и „књигаша“ вероватно је да сте стекли свест о томе који од ове две врсте предузетника би више одговарао вашим пословним потребама. Ипак, како не бисте на самом почетку пословања направили озбиљну грешку, адвокатска канцеларија Пекић вам стоји на располагању за све врсте правних послова од оснивања предузетника до правног саветовања. Можете нам се обратити путем и-мејл адресе [email protected], или слањем поруке на Фејсбук месинџеру или Линкедин-у.

Advokat-Stefan-Pekic

Autor

Advokat Stefan Pekić