Отварање фирме у Србији – коју правну форму привредног друштва изабрати?

Otvaranje firme u Srbiji

Као подстицајно и економски стабилно окружење, Србија привлачи све више бизниса. У Србији постоје бројне међународне компаније, а неки од највећих страних инвеститора у Србији, по вредности пројеката, су из Немачке, Италије, САД, Русије, Кине, Француске, Аустрије. Имајући у виду да је Србија заузела 1. место на FDI 2019 Европској листи, на основу критеријума гринфилд инвестиција у односу на величину привреде, различите међународне компаније у Србији су мотивисане да се придруже и прошире своје пословање. У Србији се значајно повећава број кинеских компанија, као што су Serbia Zijin Mining, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel, SERBIA ZIJIN COPPER и многе друге. Велику подршку кинеским компанијама у Србији свакако дају Комора кинеских компанија у Србији, као и Банка Кине, која је присутна у Србији од 2016. године. Једна од великих предности отварања фирме у Србији је могућност да се добије привремени боравак по основу отварања фирме у Србији. За више информација о овом имиграционом питању, посетите линк.

Када размишљате о отварању фирме у Србији, једна од одлука коју треба донети јесте коју правну форму привредног друштва изабрати. Закон о привредним друштвима у Србији прописује следеће правне форме:

Ортачко друштво - друштво два или више ортака који су неограничено солидарно одговорни целокупном својом имовином за обавезе друштва. Ако уговором о оснивању није другачије одређено, добит друштва се расподељује између ортака на једнаке делове, и ортаци у друштво уносе улоге једнаке вредности. Што се тиче редовног пословања друштва, сваки ортак има овлашћење за обављање радњи. Ортак има право на накнаду од друштва свих трошкова које је имао у вези са пословањем ортачког друштва, а који су с обзиром на околности случаја били неопходни. Такође, могуће je да се нови партнер придружи компанији након оснивања. У том случају, нови ортак би одговарао за обавезе друштва као постојећи партнер, укључујући и обавезе преузете пре његовог приступања друштву.

Командитно друштво - Командитно друштво је привредно друштво које има најмање два члана, од којих најмање један за обавезе друштва одговара неограничено солидарно (комплементар), а најмање један одговара ограничено до висине свог неуплаћеног, односно неунетог улога (командитор). Комплементари имају статус претходно поменутих ортака ортачког друштва. Командитори и комплементари учествују у деоби добити и покрићу губитка друштва сразмерно својим уделима у друштву. Комлементари воде послове друштва и заступају га, а командитор се може успротивити само предузимању радњи или закључењу послова од стране комплементара који су ван редовног пословања друштва, у ком случају комплементар не може предузети ту радњу односно закључити тај посао. Командитору се може дати прокура - пословно пуномоћје којим друштво овлашћује једно или више физичких лица (прокуристу) да у његово име и за његов рачун закључују правне послове и предузимају друге правне радње.

Акционарско друштво - Акционарско друштво је друштво чији је основни капитал подељен на акције које има један или више акционара који не одговарају за обавезе друштва (осим у одређеним случајевима који су предвиђени Законом о привредним друштвима Србије). Друштво одговара за своје обавезе целокупном имовином. Минимални основни капитал акционарског друштва обично износи RSD 3.000.000,00. Што се тиче управљања друштвом, постоје Скупштина, и један или више Директора, односно Одбор директора. Одбор директора утврђује пословну стратегију, води послове друштва, врши унутрашњи надзор над пословањем друштва, итд. Постоји и друга опција, и у том случају, органи друштва су Скупштина, Надзорни одбор, и један или више Извршних директора, односно Извршни одбор. У оба случаја, Скупштина друштва се састоји од свих акционара и одлучује о променама права или повластица било које класе акција, стицању и располагању имовином велике вредности, расподели добити, итд. Извршни директори воде послове друштва и законски су заступници друштва, док је сагласност Надзорног одбора потребна за стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима; стицање, отуђење и оптерећење непокретности; узимање кредита, односно узимање и давање зајмова; итд.

Друштво с ограниченом одговорношћу - Друштво с ограниченом одговорношћу је друштво у коме један или више чланова друштва имају уделе у основном капиталу друштва, с тим да чланови друштва не одговарају за обавезе друштва (осим у одређеним случајевима који су предвиђени Законом о привредним друштвима Србије). Имајући у виду да чланови друштва не одговарају за обавезе друштва, а основни капитал тог друштва износи најмање 100,00 динара (мање од 1 Евра), ова правна форма је веома заступљена. Удели у друштву са ограниченом одговорношћу могу се пренети. На пример, првобитно оснујете друштво са још једним чланом, а након неког времена у компанији се придружи и трећи члан. Што се тиче управљања, ДОО обично има Генералну скупштину, и једног или више Директора. Могуће је имати и Надзорни одбор. Скупштину чине сви чланови друштва, а обично сваки члан друштва има право гласа на скупштини сразмерно свом уделу. Скупштина на пример усваја финансијске извештаје, надзире рад директора, одлучује о расподели добити, итд. Што се тиче Директора, он је законски заступник друштва и руководи пословањем друштва. Директор мора бити регистрован у Агенцији за привредне регистре у моменту регистрације фирме. Није уобичајено, али је могуће одлучити се и за двостепени систем управљања, који укључује и Надзорни одбор. У том случају, Надзорни одбор врши надзор над радом директора. Надзорни одбор може да одређује и пословну стратегију друштва, установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима, предложити скупштини избор ревизора и др.

Колико кошта отварање фирме у Србији?

Такса за отварање фирме у Србији износи 6.500,00 динара.

Предузетник у Србији

Такође, могуће је регистровати предузетника, који је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода. Предузетник за све обавезе настале у вези са обављањем своје делатности одговара целокупном својом имовином, и у ту имовину улази и имовина коју стиче у вези са обављањем делатности. Предузетник може поверити пословођење пословно способном физичком лицу – пословођи. Регистрација предузетника је често бирана опција, с обзиром да је за регистрацију потребна само лична карта.Накнада Агенцији за привредне регистре за регистрацију предузетника у Србији износи 1.600,00 динара.

Имајући у виду да су отварање ДОО фирме у Србији и регистрација предузетника најчешће биране опције, хајде да их укратко упоредимо:

Отварање ИТ фирме у Србији

Многе ИТ фирме у Србији одлучују да отворе фирму у Србији у правној форми ДОО. VEGA IT, QUANTOX TECHNOLOGY, DEVTECH, NORDEUS – сва су друштва са ограниченом одговорношћу. Вероватно чињеница да чланови друштва не одговарају за обавезе компаније, чини ову правну форму толико популарном. Отварање ИТ фирме у Србији не траје дуже од 5 радних дана, а може се обавити и на даљину. За више информација о томе како отворити фирму у Србији и шта је потребно за отварање фирме, без доласка у Србију, посетите линк. Ово је посебно корисно за отварање фирме у Србији за странце.

Отварање ИТ фирме у Србији

Отварање фирме у Србији на даљину – да ли вам је потребан Апостил?

Ако је отварање фирме у Србији на даљину најпогоднија опција за вас, требало би да овластите некога у Србији, обично адвоката, да оснује компанију у ваше име. То јесте, биће вам потребна специјална пуномоћ. Да ли би та специјална пуномоћ требало да се подвргне “пуној легализацији”, да ли је потребан само Апостил, или чак ни Апостил није потребан, зависи од тога из које земље је документ. На пример, Апостил је неопходан за јавне исправе из Хонг Конга, Немачке, Индије, Сингапура, УК, САД, итд. С друге стране, за документе из Аустрије, Француске, Грчке, Мађарске, Руске Федерације итд. – чак ни Апостил није потребан. У том случају ћете само морати да оверите свој потпис на специјалној пуномоћи, у канцеларији Јавног бележника у вашој земљи. Након тога, ту специјалну пуномоћ ћете послати овлашћеном лицу у Србији, обично адвокату за отварање фирме у Србији, који ће у ваше име урадити све што је потребно.

Адвокат за отварање фирме у Србији

Отварање фирме у Србији је важна пословна одлука за сваког појединца, и у случају да нисте упознати са тим каква је процедура за отварање фирме у Србији, препоручљиво је ангажовати адвоката за отварање фирме у Србији. Уколико имате било каквих питања као што су како да региструјете фирму у Србији, или колико кошта отварање фирме у Србији, можете се обратити адвокатској канцеларији Пекић путем мејл адресе [email protected], или слањем поруке на Фејсбук месинџеру или Linkedin-u.

Sonja Pekic Advokat Novi Sad

Аутор

Адвокат Соња Пекић