Корпоративно право

pekic-law-office2

Шта је корпоративно право?

Појам корпоративно право означава прописе који уређују привредна друштва, предузетнике и друга правна лица, њихов статус, унутрашње уређење те међусобне односе. Привредно право, компанијско право и корпоративно право су веома слични појмови и у тексту ће се користити сви називи за ову грану права. Све што прати једну компанију од поступка оснивања привредног друштва, пословања, преузимања права и обавеза, односа међу члановима правног лица, односа између чланова привредног друштва и менаџмента (директора) привредног друштва, обавезе чланова и директора према самом привредном друштву као правном субјекту, па до гашења правног лица путем стечаја или ликвидације потпада у грану права која се назива привредно право.

Шта све спада у привредно право?

Адвокат за корпоративно право пружа правну помоћ која између осталог обухвата следеће:

1. Отварање фирме (нпр. ДОО), предузетника или другог правног лица;

Отварање фирме (компаније) у Србији подразумева састављање оснивачког акта или статута, оверу оснивачког акта, те подношење пријаве и регистрацију у Агенцији за привредне регистре. Оснивачки акт је најважнији правни акт друштва са ограниченом одговорношћу и у случају неспоразума међу оснивачима представља основни извор решења, уз Закон о привредним друштвима, због чега је значај тог акта немерљив. Отварање фирме из радног односа је практично посебан модел који обухвата да лице које је већ у радном односу оснива компанију ради вршења привредне делатности мимо свог радног места.

2. Састављање других интерних аката привредног субјекта;

Интерни акти привредног друштва су значајни ради прецизног уређења међусобних односа између оснивача односно чланова правног лица. Чланови (оснивачи) привредног друштва могу закључити уговор чланова друштва који се закључује између свих или поједних чланова ДОО у вези са друштвом. Такође, уговори које закључује правно лице у ширем смислу представљају привредно право, те адвокат и у том погледу пружа правну помоћ.

3. Саветовање у вези са управљањем привредног друштва;

Менаџмент привредног субјекта се често сусреће са изазовима који имају и правне или пореске импликације. Пре доношења одлуке важно је консултовати адвоката.

4. Пореско саветововање;

Највеће интересовање свих привредника су порези. Правилно пореско оптерећење привредног друштва је најважнији аспект пословања. Република Србија нуди субвенције и пореске олакшице привредним друштвима под одређеним условима. Адвокатска канцеларија Пекић саветује привреднике да би искористили те бенефите,те да не би платили порезе више него што су дужни. Неке од субвенција зависе и од регије у којој компанија послује, па и одабир седишта, дакле пре оснивања компаније у Србији може довести до различитог ефекта у погледу расположиве државне помоћи.

5. Саветовање ради поштовања свих закона и подзаконских аката који обавезују сваки привредни субјект (Енг. legal compliance);

Списак прописа и инспекција које прате спровођење прописа је дугачак. Почев од тржишне, те пореске инспекције преко инспекције за заштиту животне средине до заштите података о личности, обезбеђивање свеобухватног поштовања свих прописа може бити мукотрпно, уколико немате адвоката. Суштина сваког бизниса је да се Ви бавите својим послом, а адвокат Вам обезбеђује поштовање закона. У случају да привредни субјекти не поштују прописе који их обавезују, ризикују да буду новчано кажњени од стране надлежне инспекције и по неколико милиона динара.

6. Састављање правно-дијагностичких извештаја - (Енг. legal due diligence);

Провера компаније, њених права и обавеза је најзаступљенија приликом спајања, припајања те аквизиције компанија. Куповина перспективних компанија у приватном власништву (Енг. private equity) као и покретање заједничких пословних подухтава (Енг. joint venture) углавном следи након свеобухватне провере компаније, кроз правно-дијагностички извештај.

7. Саветовање у поступку спајања, припајања и аквизиције компанија и заступање у том поступку - статусне промене;

Поред састављања правно-дијагностичких извештаја, адвокат за корпоративно право пружа правну помоћ у преговорима те приликом састављања уговора о преносу удела у привредном друштву.

8. Заступање приликом промене правне форме;

Промена правне форме подразумева процес у којем привредни субјект прелази из једне форме обављања делатности у другу. На пример, уколико је привредно друштво било основано као друштво са ограниченом одговорношћу (ДОО) а сада жели да постане акционарско друштво (АД), мора да спроведе поступак промене правне форме. Специфична врста промене правне форме је промена из предузетника у привредно друштво, најчешће ДОО. У том случају, наступа истовремено брисање предузетника из регистра привредних субјеката и регистрација оснивања привредног друштва које преузима сва права и обавезе предузетника.

9. Спровођење програма укључивања запослених и других сарадника у стицање удела у привредном друштву (Eнг. vesting/ESOP);

Почев од 2020. године, Закон о привредним друштвима препознаје право на стицање удела у друштву са ограниченом одговорношћу, као финансијски инструмент, те прописује поступак ради уписа тог права у регистар. Овај институт који је у иностранству познат као vesting или ESOP (Employee stock ownership) омогућавапривредним друштвима да својим запосленима, консултантима и другим сарадницима дају удео у власништву компаније под одређеним условима - нпр. да запослени остану у компанији минимум две године. Наведени бенефит представља мотивацију за високо квалификовани кадар да се укључи у рад иновативног стартапа или друге компаније.

10. Саветовање у поступку јавно-приватног партнерства и концесије;

У Србији је на снази Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама који свеобухватно регулише ову област. Многе директне стране инвестиције у Србију се спроводе кроз стратешко партнерство са локалном компанијом.

11. Заступање у поступку јавних набавки;

Компаније које продају своју робу и услуге субјектима јавног сектора (јавна предузећа, државни органи итд.) учествују у поступку јавне набавке, који прописује Закон о јавним набавкама, да би такав процес био транспарентан и законит. Уколико наручилац, субјект јавног сектора, спроведе поступак јавне набавке (тендер) тако да сматрате да није поступио у складу са законом, Закон о јавним набавкама вам пружа правна средства да заштитите своја права.

12. Заступање у стечајном и ликвидационом поступку.

Стечајни и ликвидациони поступак се спроводе ради брисања привредног друштва из регистра, чиме привредно друштво престаје да постоји. Стечајни поступак се спроводи када је компанија презадужена те не може да измири своје обавезе, док се ликвидациони поступак спроводи у другим случајевима, када разлог гашења компаније нису дуговања.

Оснивање компаније у Србији из иностранства преко специјалне пуномоћи

Свако правно и физичко лице, било домаће или страно, може основати компанију (ДОО итд.), предузетника или друго правно лице. Онлине отварање фирме, тј. отварање фирме у Србији путем специјалне пуномоћи адвокату смо посебно обрадили у БЛОГУ.

Адвокат за привредно право

Адвокатска канцеларија Пекић пружа правну помоћ у свим наведеним сферама корпоративног права права на територији наших највећих градова – Београд и Нови Сад, али и у другим местима широм Србије.

Уколико Вам је потребна правна помоћ из области корпоративно право, на пример асистенција за отварање фирме у Србији, те имате проблем или Вам је потребан савет, односно ако желите да добијете процену трошкова које наплаћује наша канцеларија, обратите нам се и-мејлом на [email protected] или попуните контакт образац на сајту или нам пишите у инбоx на Фејсбук месинџеру или Линкедину.