Како заштитити жиг?

Како заштитити жиг?

Међународна заштита и заштита на територији Републике Србије

Шта је жиг?

Жиг је право којим се штити знак који у промету служи за разликовање робе, односно услуга једног физичког или правног лица од исте или сличне робе, односно услуга другог физичког или правног лица. Знак се може састојати од знакова, речи, имена, слова, бројева, цртежа, тродимензионалних облика, комбинације тих знакова и слично.

Неки од свима препознатљивих жигова су:

Photo by highlight id on Unsplash
Photo by Dollar Gill on Unsplash

Врсте жигова

Жиг може бити индивидуални, колективни или жиг гаранције.

Индивидуални жиг је знак, који је правно заштићен, и који у промету користи власник жига.

Колективни жиг представља одређени облик удруживања произвођача/ даваоца услуга и њега имају право да користе субјекти који су чланови тог удружења.

Жиг гаранције служи као гаранција квалитета, материјала, исправности и слично, и користе га више лица под надзором носиоца жига.

Поступак регистрације жига на територији Републике Србије:

1. Проверити да ли је ваш знак или њему сличан знак већ заштићен.

То можете учинити самосталним претраживањем базе жигова (Е-регистар и Ромарин) или подношењем Заводу за интелектуалну својину захтев за решерш (претраживање) жига. Уколико се одлучите за другу опцију, потребно је платити таксу у износу од 3240 динара.

2. Поднети пријаву за признање жига, чији су битни елементи:

  • Захтев за признање жига: Ж1 образац, налази се на сајту Завода за интелектуалну својину.
  • Знак који се штити жигом: на самом Захтеву постоји место за уношење знака.
  • Списак робе, односно услуга на које се знак односи: у питању је Међународна класификација роба и услуга – Ничанска класификација. Робе и услуге су именоване у листи класа, нпр. дезинфекциона средства припадају класи 5, хартија и картон класи 16, намештај класи 20, сладоледи класи 30 и слично. Могуће је да да се знак региструје и за више класа. То би значило да уколико подносилац има бренд бријача и производа за личну негу, требало би да се региструје за класу 3 која обухвата немедицинску козметику, класу 8 која обухвата електричне и неелектричне ручне справе за личну негу (бријачи) и класу 21 која обухвата козметички прибор (четка за бријање). Списак роба и услуга је веома важан из разлога што ће носилац жига, након регистрације, имати искључиво право да жигом обележава само робе и услуге за које је тај жиг и регистровао.
  • Податке о подносиоцу пријаве.

3. Платити таксу

Постоје две врсте такси:

а) такса за подношење пријаве за признање жига

Износ таксе за подношење пријаве за признање жига зависи од врсте жига и креће се у распону од 16.470 динара (ако се знак састоји само од речи и пријављен је за највише три класе – као горе наведен пример за бренд бријача и производа за личну негу; док се за неки цртеж, боју, посебан фонт слова и слично додаје износ од 3.300 динара) до 32.920. динара (за колективни и жиг гаранције, ако је знак пријављен за највише три класе; а уколико знак садржи цртеж, посебан фонт, боју – плаћа се додатних 4.940 динара).

б) такса за стицање жига и првих десет година важења жига

Износ ове таксе такође зависи од врсте жига и креће се у распону од 32.920 динара (за индивидуални жиг, ако је знак пријављен за највише три класе; а ако знак садржи неки фигуративни елемент, плаћа се додатна такса од 4.940 динара) до 41,140 динара (за колективни жиг и жиг гаранције, ако је знак пријављен за највише три класе; а ако знак садржи неки фигуративни елемент, плаћа се додатна такса од 4.940 динара).

Даном уписа у Регистар жигова, жиг се стиче, и траје 10 година. Након 10 година, могуће је продужити важење жига.

Photo by Taras Chernus on Unsplash

Међународна заштита жига

Уколико су горе наведени кораци успешно савладани, ваш жиг је заштићен на територији Републике Србије. То значи да имате искључиво право да тим знаком обележавате своју робу/услуге, као и да забраните другима да користе тај знак за исте или сличне робе/услуге. Међутим, у случају да желите да ваш производ извозите у иностранство или вашу услугу да користите у иностранству, у том случају је потребно да извршите међународну регистрацију жига. Најбржи и најједноставнији начин да исто урадите, је коришћењем Мадридског система. Путем овог система, могуће је заштити знак у 109 земаља света, подношењем једне пријаве и плаћањем једне међународне таксе!

Коме се подноси захтев?

Захтев се подноси Заводу за интелектуалну својину Републике Србије. Пре подношења ове пријаве, неопходно је да се претходно поднесе пријава за признање националног жига (објашњено у поступку регистрације жига на територији Републике Србије).

Ко може да региструје жиг путем Мадридског система?

Ако се пријава подноси Заводу за интелектуалну својину Србије, Мадридски систем може да користи држављанин Републике Србије или лице које има пребивалиште на територији Републике Србије или правно лице које на територији Републике Србије има озбиљно и стварно индустријско или трговачко предузеће.

Ток поступка

Уколико је пријава поднета Заводу за интелектуалну својину Републике Србије уредна, и уколико се информације садржане у међународној пријави подударају са основним знаком, Завод је прослеђује Међународном бироу Светске организације за интелектуалну својину. Међународни биро ће извршити само формалну проверу, то јесте, да ли пријава испуњава све захтеве постављене Мадридским Протоколом. Након тога, Заводи земаља у којима се тражи регистрација (неке од претходно поменутих 109 земаља) испитују пријаву – материјално-правни аспект: да ли знак испуњава услове да буде заштићен као жиг и да се не подудара са већ заштићеним жигом. Заводи ових земаља ће обавестити подносиоца пријаве да ли је знак заштићен или одбијен, у року од 12-18 месеци. Овако заштићен жиг траје 10 година, и може се продужавати.

Таксе

У случају међународног регистровања жига, постоје две таксе:

  1. “домаћа такса” – такса која се плаћа Заводу за интелектуалну својину Србије, за захтев за међународно регистровање жига, која износи 8.210 динара.
  2. “међународна такса” – такса која се плаћа Међународном бироу Светске организације за интелектуалну својину, чији износ зависи од броја земаља у којима се знак жели регистровати, броја класа за које се знак региструје, и слично.  

Овај блог служи искључиво у информативне сврхе, те не представља правну помоћ. За правну помоћ, кројену по вашој мери, обратите се адвокатској канцеларији Пекић путем мејла: pekic@attorney.rs

Издвојена слика: Gema Saputera on Unsplash

Аутор: Соња Пекић