Како проћи тест самосталности? Упутство са 6 кључних одредби уговора

test samostalnosti

Предузетник или предузетник паушалац да би избегао плаћање пореза од 20% као и доприноса, потребно је да предузме одговарајуће кораке да уподоби своје пословање неумољивој руци пореске управе Републике Србије. Изменама Закона о порезу на доходак грађана се прописују критеријуми за тест самосталности на основу којих би пореска управа могла да утврди да ли ће предузетник или предузетник паушалац бити дужан да плати порезе и доприносе, слично као да је запослен код свог највећег клијента односно налогодавца. Треба истаћи да је термин тест самосталности за паушалце и друге предузетнике колоквијалан термин. Закон га не назива тест самосталности, али он то у пракси јесте, па се због тога усталио тај назив. Тест самосталности је привукао велику пажњу фриленсера и других предузетника током 2020. године када је уведен али и током 2021. године. Дакле, тест самосталности је релативно нови институт у српском пореском систему. Циљ државе приликом увођења теста самосталности је да спречи умањење пореза и доприноса лица која су у пракси запослени код једног клијента а на папиру раде као предузетници са једним клијентом па тако плаћају порезе и доприносе у пуно мањем износу него што би послодавац (највећи клијент) платио да је то лице у радном односу код највећег клијента.

Шта је тест самосталности?

Тест самосталности предузетника паушалаца и предузетника уопште је низ критеријума прописаних законом на основу којих ће пореска управа, у случају контроле, утврдити да ли је предузетник заиста самосталан или његово пословање зависи од највећег клијента. Дакле, пореска управа тест самосталности примењује да утврди да ли је предузетник самосталан а критеријуми теста самосталности су законом прописани и унапред познати. Тест самосталности за предузетнике представља посебну опасност јер им може учинити пословање практично неисплативим.

На кога се примењује тест самосталности?

Тест самосталност се примењује искључиво на предузетнике који воде књиге и предузетнике паушалце. Ако сте забринути за тест самосталности правног лица, нпр. ДОО-а, одмах можете да одахнете будући да се тест самосталности примењује само на предузетника. Један од начина да се дефинитивно прође тест самосталности је и пререгистрација предузетника у ДОО. Међутим, порез на добит за ДОО је већи него порез на приходе од самосталне делатности предузетника. Додатно, пребацивање новца је неупоредиво теже са рачуна ДОО него са рачуна предузетника паушалца, који и не води књиге, па му је додатна уштеда и књиговодство. Начин пословања предузетника паушалаца је посебно примамљив, због малог административног оптерећења паушалца и фиксног и предвидивог износа пореза. Међутим, паушал и његови бенефити су многима постали мање примамљиви због тога што је уведен овај нови тест самосталности. Стога, паушалци на тест самосталности гледају са подозрењем. Ипак, ништа револуционарно није прописано, само се треба посветити теми и потражити адекватан савет. Стога, у овом тексту ћемо се посветити како проћи тест самосталности као предузетник или предузетник паушалац.

У овом тексту ћемо прескочити сувопарно цитирање одредбе Закона где су прописани критеријуми теста самосталности. Конкретну одредбу можете пронаћи претражујући Закон о порезу на доходак грађана, члан 85, став 1, тачка 17. Овај текст презентује упутство како проћи тест самосталности, у практичном смислу, за неправника.

Који су критеријуми теста самосталности?

Критеријуми се односе на однос предузетника са највећим клијентом. Има укупно 9 критеријума, а потребно је да предузетник или предузетник паушалац прође минимум 5 критеријума да би се сматрао самосталним, те да не би био обавезан да плати додатни порез. Једнако се примењују критеријуми теста самосталности и на предузетника који води књиге као и на предузетника паушалца.

Е сад оно кључно. Потписивање одговарајућег писаног уговора са највећим клијентом и његова примена омогућава пролазак на тесту самосталности.

Уколико предузетнику преко 70% прихода долази од једног клијента и ако преко 130 дана годишње ради за тог једног клијента, помислио би да сигурно пада тест самосталности. То није тачно. Те две околности су само 2 од 9 критеријума теста самосталности предузетника.

Писаним уговором се прописују чланови који указују да је предузетник самосталан, и то кроз следећих 6 кључних уговорних клаузула које треба уговорити:

  1. Клијент не одређује радно време, одсуства или одмор предузетнику или предузетнику паушалцу. Дакле, ако највећи клијент Вама, као предузетнику, одређује радно време, то пореској управи указује да умногоме зависите од њега.
  2. Клијент не обезбеђује предузетнику просторије за рад, нити намеће место рада.
  3. Клијент не врши или организује стручно оспособљавање или усавршавање предузетника.
  4. Предузетник сам обезбеђује сопствени основни алат, опрему за редован рад и сам финансира набавку опреме за рад (нпр. рачунар, интернет итд.), те клијент редовно не руководи радом предузетника. Предузетник може користити одређене специјализоване алате и опрему клијента (нпр. специфичан софтвер или АПИ) који могу бити неопходни у циљу извршавања специфичног посла. Исто тако, клијент може издавати уопштене, основне, налоге у вези са нарученим послом и може извршити разумну контролу квалитета.
  5. У случају да предузетник обавља исту делатност као и клијент (нпр. оба лица се баве рачунарским програмирањем), битно је да предузетник сноси уобичајени пословни ризик за испоручени посао клијенту или крајњем купцу производа. Уколико је одговорност предузетника уговором искључена или ограничена испод уобичајене одговорности, то пореској управи указује да предузетника према крајњем купцу штити његов клијент, те да клијент сноси сву одговорност за испоручен рад, а то умногоме подсећа на однос између запосленог и послодавца, где послодавац сноси одговорност за грешке у раду својих запослених.
  6. Предузетнику мора бити дозвољено да сарађује и са другим клијентима, а дозвољена је само делимична забрана предузетнику која обухвата пружање услуга ограниченом броју директних конкурената клијента.

Уговор о сарадњи или ангажовању између предузетника и највећег клијента мора прецизно да уреди ове околности. Ово је ултимативно упуство за тест самосталности које је потребно испратити. Ако се ових 6 одредби дефинише уговором и примењује у пракси, предузетник је прошао макар 6 критеријума теста самосталности. За пролазак на тесту самосталности потребно је да се прође у само 5 критеријума. Ако се то прецизно уради, предузетник или предузетник паушалац би требало да прођу тест самосталности.

Важно је истаћи да не постоји јединствен образац за тест самосталности паушалца, нити типски уговор. Међутим, испратити да ли су испоштоване све наведене клаузуле донекле представља образац за тест самосталности, односно за његов пролазак. Не постоје ни посебни консултанти за тест самосталности као ни специфичан форум за тест самосталности на којем би се могли добити сви одговори на питања. Пореска управа је детаљно тумачила критеријуме теста самосталности кроз своје упутство, али многа питања су остала отворена. Формулацију конкретних одредби, па и уговора у целини, те процену ризика за предузетника у односу на тест самосталности могу саставити адвокати, који се баве овом материјом. Као што се види из презентованих кључних клаузула, предузетници којима је највећи клијент из иностранства имају одличне изгледе да прођу тест самосталности.

На који начин пореска управа примењује тест самосталности остаје да се види, јер, због недостатка капацитета и ресурса, јако мало предузетника је прошло кроз контролу пореске управе, па тест самосталности не подразумева нужно одређена искуства предузетника. Предузетници и предузетници паушалци треба одговорно да се поставе према овом проблему и да ангажују стручњака из реда адвоката ради уређења односа са клијентом а у циљу проласка теста самосталности.

Овај блог служи искључиво у информативне сврхе, па не представља правну помоћ, јер свака ситуација захтева посвећеност конкретним околностима појединачног предмета, који може бити различит од других.

За правну помоћ, кројену по вашој мери, обратите се адвокатској канцеларији Пекић на адресу: [email protected]

Аутор: адвокат Стефан Пекић, адвокатска канцеларија Пекић

Advokat-Stefan-Pekic

Autor

Advokat Stefan Pekić