КАКО ИМИГРИРАТИ У СРБИЈУ?

Kako imigrirati u Srbiju

Новине које нам доносе измене Закона о странцима

Од почетка рата између Украјине и Русије, дошло је до повећане стопе имиграција у Србији. Према подацима из Националне службе за запошљавање (НСЗ) и Министарства унутрашњих послова (МУП), у 2022. години је издато преко 35.000 радних дозвола и преко 65.000 боравишних дозвола за боравак у Србији по неком од других основа (спајање породице, поседовање некретнина и слично).

Повећане имиграције у Србији су показале да се постојећи поредак утврђен важећим Законом о странцима показао као добар, али не савршен, што је довело до потребе да се унесу одређене измене, које ће поступак издавања радне дозволе у Србији (као најчешћи основ за долазак странаца у Србију) и поступак одобравања привременог боравка у Србији убрзати и олакшати.

Јавна расправа поводом Нацрта измена и допуна Закона о странцима закључена је 01.03.2023. године, те се очекује да измене и допуне Закона о странцима ступе на снагу дана 01.02.2024. године.

1.ЈЕДИНСТВЕНА РАДНА ДОЗВОЛА У СРБИЈИ И ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК У СРБИЈИ

Измене Закона о странцима доносе једну веома битну новину у имиграционим прописима у Србији која за циљ има да се добијање радне дозволе и привременог боравка убрза и олакша. Та новина је обавеза издавања јединствене дозволе за рад и привремени боравак (Јединствена дозвола). Ова обавеза постоји само ако се привремени боравак захтева по основу запошљавања, самозапошљавања и посебних услова за запошљавање странаца (оспособљавање и усавршавање, упућена лица, кретање у оквиру фирме).

Поступак за издавање Јединствене дозволе може да покрене странац, лице које он овласти или послодавац. Ова лица ће моћи да се одлуче да ли ће поступак покренути за време законитог боравка странца у Србији или ће захтев поднети док је странац у иностранству. Могућност подношења захтева за Јединствену дозволу је новина која имигрантима у Србији може бити од велике користи, с обзиром да не мора долазити у Србију како би поднео захтев. Претходна процедура за издавање радне дозволе је подразумевала да се радна дозвола за странце у Србији могла добити тек након добијања одобрења за привремени боравак странца. За више инфромација о тренутној процедури за добијање радне дозволе, посетите линк. Сходно изменама, подношењем захтева, МУП и НСЗ ће електронским путем комуницирати и доставити неопходне податке како би утврдили да ли су испуњени услови за издавање радне дозволе и издавање дозволе за привремени боравак. Нацртом измена и допуна Закона о странцима дефинисан је рок од 15 дана од дана подношења захтева да МУП одлучи о захтеву странца за издавање Јединствене дозволе.

Овом дозволом странац стиче и привремени боравак и радну дозволу у Србији. Јединствена дозвола ће се издавати са роком важења до три године, што је новина у односу тренутно решење, односно да се привремени боравак одобрава најдуже за период од годину дана.

Када МУП изда Јединствену дозволу, позива странца да дође у просторије МУП-а како би му издао Биометријски документ. За разлику од досадашњег утискивања штамбиља у пасош дозволе за привремени боравак, биће сачињен посебан документ који ће имати сличну функцију као лична карта српских држављанина. Овакав документ ће омогућити странцима да користе услуге електронског потписивања докумената и коришћење свих услуга еУправе.

Нацртом је такође уведена значајна новина у имиграционим прописима у Србији која се односи на продужавање Јединствене дозволе. Нацртом о изменама и допунама Закона о странцима предвиђено је да странац може да поднесе захтев за продужавање Јединствене дозволе најраније 3 (три) месеца, а најкасније до истека рока важења Јединствене дозволе. Подношењем захтева у року ће странцу дати право да законито и непрекидно борави у Србији до окончања поступка за продужавање Јединствене дозволе.

Цео поступак издавања Јединствене дозволе је на сликовит начин приказан дијаграмом испод.

НОВИНЕ КОД ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА У СРБИЈИ И СТАЛНОГ НАСТАЊЕЊА

Иако су горе наведене измене које се тичу имиграције у Србију најбитније, овим путем ћемо нагласити веома битну измену коју предвиђа Нацрт о изменама и допунама Закона о странцима. Привремени боравак ће, од ступања на снагу нових измена и допуна, моћи да се одобри на период до три године, за разлику од садашњег решења где се привремени боравак одобрава за најдуже годину дана. За више информација о тренутним прописима о имиграцији и боравку странаца у Србији, посетите линк. Ова измена осим очигледних погодности за имигранте у Србији у дужини трајања привременог боравка има једну скривену предност. Ова предност се види тек када се доведе у везу са изменама у вези услова за стицање права на стално настањење. Новим изменама Закона о странцима предвиђено је да ће се странцу одобрити стално настањење у случају да непрекидно борави на територији Србије у периоду од три године, за разлику од досадашњих пет година.

АДВОКАТ ЗА ИМИГРАЦИЈЕ У СРБИЈИ

Адвокатска канцеларија Пекић богато искуство у процесу имиграције у Србију и знања о политици имиграција у Србију. Наши адвокати су увек у току са актуелним имиграционим правилима у Србији и политиком имиграција у Србију, са циљем пружања најквалитетније правне услуге имигрантима који желе да им Србија постане нова кућа или радно место. Уколико желите да поднесете захтев за боравак или Вас интересује износ трошкова на име подношења захтева за боравак, пишите нам на [email protected] или путем фејсбук месинџера.

Featured image: Photo by Metin Ozer on Unsplash

Advokat Stefan Pekic

Аутор

Адвокат Стефан Пекић