ИМИГРАЦИОНО ПРАВО

Immigration Newspaper - Serbian Immigration Law

Последњих година приметна је тенденција пораста прилива странаца у Републику Србију. Странци у нашу земљу долазе из различитих побуда – али најчешће због заснивања радног односа. Том приликом се јављају многа питања која је неопходно решити, попут добијања боравишне дозволе, држављанства, као и заштита права имиграната. Адвокат за имиграционо право је у свим овим поступцима страним држављанима велико олакшање, јер је он тај који познаје позитивно законодавство. У овом тексту ћемо се бавити неким основним питањима од значаја за имиграционо право и права странаца.

Боравак у Србији за странце

Закон о странцима предвиђа услове и основе по којима странац може да борави на територији Републике Србије. У даљем тексту ћемо обрадити поменуте врсте боравка странаца у Републици Србији тако што ћемо навести неке њихове карактеристике.

1) Краткотрајни боравак странаца – Представља боравак без визе до 90 дана у било ком периоду од 180 дана рачунајући од првог уласка, осим уколико међународним уговором није другачије одређено, као и по основу визе за краћи боравак. (Закон о странцима, чл. 39) На пример, међународни уговор са Руском Федерацијом омогућава да њихови држављани могу да бораве у Републици Србији максимално 30 дана без визе, а изласком из Србије и поновним уласком у Србију стичу право на нових 30 дана боравка у Републици Србији.

2) Боравак по основу визе за дужи боравак странаца – Подразумева одобрење за улазак и боравак на територији Републике Србије у трајању од 90 до 180 дана странцу коме је у складу са визним режимом за улазак у Републику Србију потребна виза и који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка. (Закон о странцима, чл. 22)

3) Привремени боравак странаца у Републици Србији (до једне године) – Подразумева одобрење за странца који намерава да борави у Републици Србији дуже од 90 дана. Странци одобрење за привремени боравак могу да добију по основу запошљавања, самозапошљавања (оснивања компаније или предузетника), по основу школовања, по основу спајања породице, обављања верске службе, лечења, власништва над непокретности на територији Републике Србије, хуманитарног боравка, а као посебна новина предвиђено је и да оснивачи стартпа у Републици Србији могу добити одобрење за привремени боравак у Републици Србији. (Закон о странцима, чл. 40)

4) Стални боравак за странце у Републици Србији – Странац има право да након пет година непрекидно одобреног привременог боравка у Републици Србији поднесе захтев за стални боравак странца. У тренутку подношења захтева за одобрење сталног боравка странац мора имати одобрен привремени боравак по неком од основа прописаним за одобрење привременог боравка. Непрекидним боравком сматра се ефективни боравак странца на територији Републике Србије, са могућношћу вишекратног одсуства из Републике Србије до десет месеци или једнократног одсуства до шест месеци, у периоду од пет година. Осим овог случаја, постоје посебни случајеви када ће се одобрити стални боравак за странце, и то у случају: брачне или ванбрачне заједнице са држављанином Републике Србије, лицу које је пореклом из Републике Србије, малолетном лицу на привременом боравку у Републици Србији, ако је један од родитеља држављанинРепублике Србије или странац коме је одобрен стални боравак, као и када то налажу разлози хуманости или то представља интерес за Републику Србију.

Органи надлежни за пријем захтева су: Полицијска управа за Град Београд, Управа за странце и подручне полицијске управе. Захтев се непосредно подноси полицијској управи на територији општине или града у којем странац борави.

Радна дозвола за странце

Област заснивања радних односа у Републици Србији од стране странаца регулише Закон о запошљавању странацa. Лицима која нису држављани Републике Србије за заснивање радног односа у Републици Србији неопходна је радна дозвола за странце.

Закон о запошљавању странаца предвиђа постојање две врсте радне дозволе за странце:

1) Лична радна дозвола за странце – Ова дозвола странцима омогућава слободно запошљавање, самозапошљавање и остваривање права за случај незапослености у Републици Србији. Лична радна дозвола за странце се издаје странцу који има одобрење за стално настањење.

2) Радна дозвола за странце – За разлику од личне радне дозволе, радна дозвола се издаје појединачно за запошљавање, за посебне случајеве запошљавања, и за самозапошљавање. Странац са радном дозволом у Републици Србији може да обавља само оне послове за које је добио дозволу. Радна дозвола издата на основу визе за дужи боравак по основу запошљавања издаје се најдуже на период важења визе за дужи боравак по основу запошљавања.

Важно је нагласити да је одређена категорија странаца (држављани држава чланица Европске уније) посебно препознате у Закону о запошљавању странаца. Право на слободан приступ тржишту рада Републике Србије имају држављани ЕУ и чланови њихових породица. Закон предвиђа одређене случајеве када држављанину ЕУ право на слободан приступ тржишту наставља да постоји одређено време, чак и након престанка запослења. На овај начин је држављанима ЕУ олакшано запошљавање у Републици Србији, као и евентуална промена послодавца током боравка у Републици Србији.

Захтев за издавање, односно продужетак, радне дозволе за странце се предаје надлежној Националној служби за запошљавање према месту привременог боравка или сталног настањења странца, односно према седишту послодавца или месту где се рад обавља.

Имиграција и држављанство

Закон о држављанству (чл. 14) предвиђа услове под којима странац, на свој захтев, може бити примљен у држављанство Републике Србије. Поред испуњености осталих услова, важан предуслов јесте да лице има одобрење за стални боравак за странце у Републици Србији сходно Закону о странцима.

Остали услови су:

 • Да је навршио 18 година живота и да му није одузета пословна способност;
 • Да има отпуст из страног држављанства или да поднесе доказ да ће отпуст добити ако буде примљен у држављанство Републике Србије;
 • Да је до подношења захтева најмање три године непрекидно имао пријављено пребивалиште на територији Републике Србије;
 • Да поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

У случају да је захтев поднело лице које је без држављанства (апатрид) сматра се да је услов који се тиче отпуста из страног држављанства сматраће се испуњеним.

У случају да подносилац захтева приложи доказ о пропису стране државе која предвиђа аутоматски престанак држављанства те државе у случају добијања другог држављанства, услов који се тиче отпуста из страног држављанства сматраће се испуњеним.

У случају да страна држава подносиоцу захтева не жели да да отпуст из држављанства, странац доставља само изјаву да се одриче страног држављанства, а услов који се тиче отпуста из страног држављанства сматраће се испуњеним.

Адвокат за имиграционо право

Како би цео поступак био што једноставнији за странце, увек је паметно да се ангажује адвокат за имиграционо право који познаје позитивно правне прописе Републике Србије.

У области рада Адвокатске канцеларије Пекић, између осталог, спада имиграционо право и права странаца, а неке од услуга које пружамо у овој области су:

 • Поступак добијања одобрења за краткотрајни боравак странаца на територији Републике Србије;
 • Заступање странаца у поступку добијања одобрења - боравак по основу визе за дужи боравак странаца;
 • Заступање странаца, као имиграциони адвокат, у поступку добијања одобрења– привремени боравак странаца на територији Републике Србије;
 • Заступање странаца у поступку добијања одобрења – стални боравак за странце на територији Републике Србије;
 • Заступање странаца у поступку стицања држављанства Републике Србије;
 • Заступање страних физичких и правних лица пред судом и органима управе у Републици Србији;
 • Заступање интереса страних физичких и правних лица у поступку куповине непокретности у Републици Србији;
 • Заступање страних физичких и правних лица у поступку регистрације привредног друштва или његовог огранка у Републици Србији, отварања предузетника , рачуна у банци, итд.

Уколико Вас интересује висина трошкова коју наплаћује наша канцеларија или сте заинтересовани за заступање или су Вам потребни адвокати за имиграционо право можете нам се обратити путем и-мејл адресе [email protected], или слањем поруке на Фејсбук месинџеру или Линкедин-у.