Имиграција и боравак странаца у Србији

Имиграција и боравак странаца у Србији

Данашња флексибилност пословања омогућила је много већу мобилност људи у потрази за послом, те често долази до пресељења и рада у страним државама. Осим тренда емиграције који је присутан у Србији и земљама у окружењу већ дуже време, у последње време примећује се и значајан пораст имиграције у нашу земљу. Како би странци легално боравили и радили у Републици Србији, неопходно је да се подвргну процесу који захтева прибављање одређене документације и подношење захтева надлежним органима. Адвокатска канцеларија Пекић има искуства у пружању услуга неопходних ради имиграције, запошљавања и боравка страних држављана у Србији.

У овом блогу ћемо се позабавити најчешћим поступком емиграције у Србију, што подразумева долазак у Србију ради трајнијег настањења, тј. добијања привременог боравка у Србији.

 • Виза за дужи боравак (Д виза) - је одобрење за улазак и боравак на територији Републике Србије у трајању од 90 до 180 дана странцу коме је за улазак у Републику Србију потребна виза и који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка. Држављанима појединих држава, нпр. Руске Федерације (Русије), није потребна посебна виза да би ушли у Србију и поднели захтев за привремени боравак у Србији. Наведено зависи од међународног уговора између Србије и државе чији држављани намеравају да се преселе у Србију.
 • Привремени боравак - је дозвола боравка страног држављанина у Републици Србији и може да се одобри странцу који намерава да борави у Републици Србији дуже од 90 дана.
 • Стални боравак (стално настањење) - је дозвола за дуготрајни боравак страног држављанина у Републици Србији. Захтев за стално настањење странац може поднети уколико је непрекидно боравио у Србији дуже од 5 година на основу привременог боравка или у другим изузетним ситуацијама.

Битно је нагласити да у Србији имиграциона регулатива другачија, у односу на држављанство имигранта. У овом тексту највише пажње ће се обратити на привремени боравак, с обзиром на то да је, према искуству Адвокатске канцеларије Пекић, управо то најчешће тражена врста боравка у Србији.

Шта је неопходно за имиграцију и добијање привременог боравка Србији?

Под странцем се подразумева свако лице које нема држављанство Репулике Србије. Постоје одређени кораци у којима Вам адвокат за имиграцију у Србији може помоћи приликом процеса досељавања и боравка странаца у Србији.

 • Бели картон - Након што странац уђе на територију Републике Србије, власник смештаја у коме ће странац боравити дужан је да најкасније 24 сата након доласка странца пријави његов боравак у полицијској управи  и на тај начин прибави бели картон.
 • Привремени боравак – Постоји више основа за добијање привременог боравка за странце у Србији. То су: 1) кретање у оквиру истог привредног друштва, 2) заснивање радног односа, 3) оснивање предузећа, представништва или банке, 4) консигнација, уговор о пословно техничкој кооперацији, 5) уговор о пословно техничкој сарадњи и преноса технологија, 6) спајање породице. За добијање привременог боравка по сваком од ових основа потребно је прибавити неопходну документацију. Најчешће коришћени основи за добијање привременог боравка су: 2), 3), 6). О тим основима ће бити више речи у тексту испод.

Привремени боравак у Србији

Привремени боравак је дозвола боравка страног држављанина у Србији која се може одобрити на рок од највише годину дана од дана подношења захтева и може се продужавати. Важно је нагласити да привремени боравак не може трајати дуже од периода на који је издат пасош странца (тј. 3 месеца пре истека пасоша). Добијање привременог боравка је корисно за странца и у погледу тога што након одобрења може да поднесе захтев за радну дозволу за странце, након чијег добијања може легално да ради у Србији. У овом тексту ћемо се осврнути на најлакше и најчешће начине на који странци заснивају привремени боравак у Србији.

 • Заснивање радног односа – Правно лице које жели да запосли странца у обавези је да поднесе Националној служби за запошљавање пријаву потребе за запошљавањем (тзв. тест тржишта рада). Национална служба, затим, даје мишљење о томе да у њиховој евиденцији нема кандидата, држављана Републике Србије или других странаца који већ законито бораве у Републици Србији са истим квалификацијама као странац кога послодавац жели да запосли. Ако у евиденцији НСЗ има других лица са истим квалификацијама и знањима, послодавац не може да запосли странца. На ово мишљење се чека 10 дана. Ако је тај услов испуњен закључује се уговор о раду на основу кога се подноси захтев за привремени боравак. Неки од докумената које је потребно поднети су: уговор о раду, решење о регистрацији предузећа у којем странац заснива радни однос, пасош.
 • Боравак по основу оснивања или улагања у привредно друштво или предузетника – Српско право познаје више облика правних лица, међутим странци који имају намеру да добију привремени боравак и обављају делатност у Србији, најчешће се одлучују да се региструју као предузетници, првенствено због мањих трошкова и једноставније процедуре у односу на друге облике привредних друштава. Поред тога, и чланови друштва са ограниченом одговорношћу остварују право да поднесу захтев за привремени боравак у Србији по овом основу. Важно је нагласити да то право имају само чланови (оснивачи) ДОО али не и директор који није оснивач.
 • Спајање породице – Закон о странцима омогућава да ужа породица (супружник или ванбрачни партнер и деца) странца који законито борави на територији Републике Србије – странац је претходно добио привремени боравак, добије привремени боравак у Србији по основу спајања породице. Сврха овог основа за добијање привременог боравка је очување јединства породице.

Процедура за подношење захтева за привремени боравак у Србији

 • Заснивање радног односа и оснивање привредног друштва или предузетника – Захтев за добијање привременог боравка по овом основу је могуће поднети онлине путем званичног сајта. Иако је процес подношења захтева дигитализован и није неопходно лично предавање само захтева, формулар који је неопходно попунити онлине садржи многе информације и документе које је неопходно скенирати и ‘закачити’ на тај формулар. Неки од докумената који су неопходни су: скенирана прва страна пасоша и страна пасоша на којој се налази печат последњег уласка у Србију, бели картон, решење о регистрацији фирме (уколико је у питању оснивање привредног друштва или предузетника), уговор о раду (уколико је у питању заснивање радног односа), уговор о закупу или доказ о власништву простора у коме странац намерава да живи. Након попуњавања формулара се плаћа такса која износи 19200 динара и такса је иста за подношење захтева за привремени боравак по било ком основу. Након подношења захтева, на одлуку Министарства унутрашњих послова се чека од 2 до 4 недеље. Уколико Министарство одобри привремени боравак странцу, на једној страни пасоша се лепи одобрење.
 • Спајање породице - супружник – И овај захтев је могуће поднети онлине и за њега важи већина претходно реченог, мада је нешто захтевнији у погледу броја информација и докумената од претходно наведеног. Неки од докумената који су неопходни су: лична биографија, скенирана прва страна пасоша и страница пасоша на којој се налази печат последњег уласка у Србију, полиса здравственог осигурања, извод из књиге венчаних преведен од стране овлашћеног судског преводиоца, те оверен потребним печатима ако је то неопходно, гарантна изјава носиоца привременог боравка о издржавању за свог супружника… У погледу докумената који нису издати у Србији, потребно је оверити адекватно тај документ да би се могао користити у Србији. На пример, ако је брак закључен у Турској, оригинал извода из матичне књиге венчаних је неопходно оверити печатом апостилом у Турској и потом у Србији превести са турског језика на српски користећи услуге судског преводиоца за турски језик. Уколико је извод из матичне књиге венчаних издат од стране органа Руске Федерације, апостил печат није неопходан јер Србија и Руска Федерација имају важећи међународни уговор, којим се укида потреба легализације исправа, него је документе издате од органа Руске Федерације (уз превод на српски од стране судског преводиоца) могуће користити у Србији као да их је издао надлежни орган Србије.
 • Спајање породице – ванбрачни партнер – Подношење захтева је у овом случају неопходно поднети лично. Документи који су неопходни су исти као и у случају супружника, са том разликом што су уместо извода из матичне књиге венчаних неопходне изјаве два сведока из Србије, које су оверене код нотара и доказ о слободном брачном стању из матичне државе.
 • Спајање породице - дете – Овај захтев није могуће поднети онлине. Неопходно је да странац који има одобрен привремени боравак лично поднесе захтев за привремени боравак за своје дете у просторијама надлежне институције. Сва документа која су неопходна за подношење привременог боравка за супружника, неопходна су и када се подноси захтев за дете, с тим што је уместо извода из матичне књиге венчаних овде неопходан извод из матичне књиге рођених. Такође, за подношење овог захтева неопходна је и сагласност потписана од стране оба родитеља.

Овера страних докумената ради коришћења у Србији

У погледу докумената који нису издати у Србији, потребно је оверити адекватно тај документ да би се могао користити у Србији. На пример, ако је брак закључен у Турској, оригинал извода из матичне књиге венчаних је неопходно оверити печатом апостилом у Турској и потом у Србији превести са турског језика на српски користећи услуге судског преводиоца за турски језик. Уколико је извод из матичне књиге венчаних издат од стране органа Руске Федерације, апостил печат није неопходан јер Србија и Руска Федерација имају важећи међународни уговор, којим се укида потреба легализације исправа, него је документе издате од органа Руске Федерације (уз превод на српски од стране судског преводиоца) могуће користити у Србији као да их је издао надлежни орган Србије. Са друге стране, а ко је брак закључен у Кини (без узимања у обзир Хонг Кога и Макао-а) онда је за извод из матичне књиге венчаних потребно спровести пуну легализацију исправа, која је најкомпликованија процедура од свих. Апостил конвенција је и усвојена да олакша овере докумената ради коришћења у иностранству.

Лични и пословни текући рачун за странца у Србији

Како је најчешћи основ по коме се тренутно подноси захтев за привремени боравак у Србији оснивање привредног друштва или предузетника, а поседовање личног и пословног рачуна је уско везано са тим, овде ћемо укратко навести основне информације у погледу истих. Поседовање личног рачуна, односно извод из истог је неопходан услов за подношење захтева за привремени боравак, првенствено за власнике новооснованих предузећа. У даљем току пословања, сходно потребама и пословању предузећа вероватно ће бити неопходно и отварање пословног текућег рачуна. Оно што може представљати проблем страним држављанима је то да различите банке постављају другачије услове за отварање ових рачуна. Треба напоменути и то да постављају друкчије услове са обзиром на то чије држављанство странац поседује. Адвокат за имиграцију у Србији Вам може помоћи тако што ћемо Вас упутити у услове за отварање рачуна у различитим банкама и помоћи у попуњавању захтева за отварање рачуна.

Адвокат за имиграцију у Србији

Адвокатска канцеларија Пекић има много искуства и задовољних имиграната који су постали и остали наши клијенти. Уколико желите да поднесете захтев за боравак или Вас интересује износ трошкова на име подношења захтева за боравак које наплаћује адвокатска канцеларија Пекић, пишите нам на [email protected] или путем фејсбук месинџера.

Најчешће постављана питања

Да ли је једноставно добити боравак у Србији?

Постоји више начина да се заснује боравак у Србији. Сваки од њих захтева време и прикупљање различите документације. Када се сусрећете са оваквим процесом након доласка у страну државу он може да изгледа компликовано, али адвокат који има искуства у пословима имиграције Вам може помоћи тако да овај поступак не одузе више од пар сати Вашег времена.

Да ли може да се купи држављанство у Србији?

Могућност куповине држављанста као таква не постоји, али је могуће стећи држављанство у Србији на основу инвестиције. Закон не предвиђа инвестицију као основ за стицање држављанства, али она може да послужи као основ за стицање држављанства на други начин. Наиме, држављанство се може одобрити странцу ако је то у државном интересу. Дакле, ако Влада Републике Србије процени да је инвестиција таква да је државни интерес да се странцу одобри држављанство, могуће је стећи држављанство и по овом основу.

Како до сталног настањења у Србији?

Странац који жели да поднесе захтев за стално настањење мора да у Србији непрекидно борави на основу привременог боравка дуже од 5 година са могућношћу вишекратног одсуства у укупном периоду од 10 месеци или једнократног одсуства у трајању до 6 месеци.

Како до белог картона у Србији?

Након што странац уђе на територију Србије, власник стана у коме ће странац боравити би требало да у локалној полицијској станици пријави његов боравак. На тај начин странац прибавља документ који се назива бели картон.

Колико кошта привремени боравак у Србији?

Такса за подношење захтева за привремени боравак износи 19200 динара, заједно са провизијом банке, ако се захтев подноси електронски.

Који је званичан сајт Републике Србије за имиграцију?

Званичан сајт за имиграцију се назива livinginserbia
Sonja Pekic Advokat Novi Sad

Autor

Advokat Sonja Pekić