Централна евиденција стварних власника

Централна евиденција стварних власника

Једна од обавеза правних лица широм света у борби против прања новца и финансирања тероризма (Eнг. Anti-money laundering - AML), а која је недавно уведела и Србија је подношење пријаве којом се врши централна евиденција стварних власника у одговарајућем регистру АПР (Агенције за привредне регистре). Закон који регулише ову област у Србији је Закон о централној евиденцији стварних власника.

Ко је обавезан да се евидентира у централној евиденцији стварних власника апр?

Обавезу евидентирања имају сви власници правних лица, најчешће се то односи на привредна друштва и то друштво са ограниченом одговорношћу, које је најзаступљенији облик привредног друштва. Иако је фирма (привредно друштво) најчешћи обвезник евиденције у централној евиденцији стварних власника, и удружење грађана је обвезник евиденције. Већина оснивача удружења грађана (Енг. NGO), када региструју удружење у АПР, пропусте да евидентирају стварног власника удружења. Наведено за последицу има прекршајну одговорност удружења грађана као правног лица и заступника удружења, као одговорног лица.

Поред ових најчешћих правних лица, Закон о централној евиденцији стварних власника прописује и друге облике правних лица који су обавезни да евидентирају стварног власника. То су задруге, огранци страних привредних друштава, пословна удружења (осим политичких странака, синдиката, спортских организација и удружења, цркава и верских заједница), фондације, задужбине, установе, представништва страних привредних друштава, удружења, фондација и задужбина.

Када је потребно евидентирати стварног власника?

Стварни власник правног лица се евидентира у централној евиденцији у року од 15 дана од оснивања или промене власничке структуре правног лица (најчешће привредног друштва или удружења). Када се оснује привредно друштво или удружење, тј. када се донесе оснивачки акт и изврши регистрација оснивања у агенцији за привредне регистре, тече рок од 15 дана за евидентирање стварног власника у регистру. Додатно, обавеза евидентирања стварног власника настаје и када се промени члан са одређеним уделом у привредном друштву, и то тако што се закључи уговор о преносу удела, којим ранији члан продаје или поклања свој удео стицаоцу. То је јасно јер се променом члана привредног друштва заправо мења власник друштва, па је потребно евидентирати промену стварног власника.

Како се евидентира стварни власник?

Стварни власник се евидентира у агенцији за привредне регистре (АПР) и то искључиво електронским путем, јер се евиденција стварних власника води искључиво као електронска база података. За извршење ове обавезе и евидентирање стварног власника нужно је да заступник (директор) правног лица има електронски потпис, те да користећи свој електронски потпис изврши евидентирање на сајту АПР-а. Ово представља регулаторни проблем за странце који оснивају привредно друштво на даљину, путем специјалне пуномоћи, дате адвокату. Када оснују привредно друштво без доласка у Србију, странци и немају електронски потпис у Србији, па не могу да изврше евидентирање у централној евиденцији стварних власника.

Прекршај када се не евидентира стварни власник

Закон о централној евиденцији стварних власника прописује новчане казне за прекршаје предвиђене овим законом. Ако новоосновано правно лице или правно лице које је променило члана (власника) не евидентира стварног власника у року од 15 дана од наступања основа (оснивање или промена члана), правно лице, тј. фирма или удружење, ризикује новчану казну од 500.000,00 до 2.000.000,00 динара. Поред правног лица, за наведени прекршај истовремено може бити кажњено и одговорно лице у правном лицу, односно директор или други заступник. Прописана новчана казна за одговорно лице у правном лицу је од 50.000,00 до 150.000,00 динара. Прекршајне пријаве за прекршаје прописане Законом о централној евиденцији стварних власника подноси Агенција за привредне регистре (АПР).

Закон о централној евиденцији стварних власника предвиђа и кривично дело, које се огледа у чињеници да неко не евидентира стварног власника или евидентира лице које није стварни власник у намери да прикрије стварног власника.

Адвокат за евидентирање у централној евиденцији стварних власника

Адвокатска канцеларија Пекић пружа правну помоћ ради евидентирања у централној евиденцији стварних власника АПР, као и одбрану у прекршајном поступку због пропуста да се евидентира стварни власник у централној евиденцији.

Уколико Вам је потребна правна помоћ а ради евидентирања у централној евиденцији или ако сте примили прекршајну пријаву којом се теретите да нисте евидентирали стварног власника у централној евиденцији, те имате проблем или Вам је потребан савет, односно ако желите да добијете процену трошкова које наплаћује наша канцеларија, обратите нам се и-мејлом на [email protected] или попуните контакт образац на сајту или нам пишите у инбоx на Фејсбук месинџеру или Линкедину.

Advokat-Stefan-Pekic

Autor

Advokat Stefan Pekić