Centralna evidencija stvarnih vlasnika

Centralna evidencija stvarnih vlasnika

Jedna od obaveza pravnih lica širom sveta u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma (eng. Anti-money laundering – AML), a koju je nedavno uvedela i Srbija je podnošenje prijave kojom se vrši centralna evidencija stvarnih vlasnika u odgovarajućem registru APR (Agencije za privredne registre). Zakon koji reguliše ovu oblast u Srbiji je Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Ko je obavezan da se evidentira u centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika apr?

Obavezu evidentiranja imaju svi vlasnici pravnih lica, najčešće se to odnosi na privredna društva i to društvo sa ograničenom odgovornošću, koje je najzastupljeniji oblik privrednog društva. Iako je firma (privredno društvo) najčešći obveznik evidencije u centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, i udruženje građana je obveznik evidencije. Većina osnivača udruženja građana (NGO), kada registruju udruženje u APR, propuste da evidentiraju stvarnog vlasnika udruženja. Navedeno za posledicu ima prekršajnu odgovornost udruženja građana kao pravnog lica i zastupnika udruženja, kao odgovornog lica.

Pored ovih najčešćih pravnih lica, Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika propisuje i druge oblike pravnih lica koji su obavezni da evidentiraju stvarnog vlasnika. To su zadruge, ogranci stranih privrednih društava, poslovna udruženja (osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica), fondacije, zadužbine, ustanove, predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

Kada je potrebno evidentirati stvarnog vlasnika?

Stvarni vlasnik pravnog lica se evidentira u centralnoj evidenciji u roku od 15 dana od osnivanja ili promene vlasničke strukture pravnog lica (najčešće privrednog društva ili udruženja). Kada se osnuje privredno društvo ili udruženje, tj. kada se donese osnivački akt i izvrši registracija osnivanja u agenciji za privredne registre, teče rok od 15 dana za evidentiranje stvarnog vlasnika u registru. Dodatno, obaveza evidentiranja stvarnog vlasnika nastaje i kada se promeni član sa određenim udelom u privrednom društvu, i to tako što se zaključi ugovor o prenosu udela, kojim raniji član prodaje ili poklanja svoj udeo sticaocu. To je jasno jer se promenom člana privrednog društva zapravo menja vlasnik društva, pa je potrebno evidentirati promenu stvarnog vlasnika.

Kako se evidentira stvarni vlasnik?

Stvarni vlasnik se evidentira u agenciji za privredne registre (APR) i to isključivo elektronskim putem, jer se evidencija stvarnih vlasnika vodi isključivo kao elektronska baza podataka. Za izvršenje ove obaveze i evidentiranje stvarnog vlasnika nužno je da zastupnik (direktor) pravnog lica ima elektronski potpis, te da koristeći svoj elektronski potpis izvrši evidentiranje na sajtu APR-a. Ovo predstavlja regulatorni problem za strance koji osnivaju privredno društvo na daljinu, putem specijalne punomoći, date advokatu. Kada osnuju privredno društvo bez dolaska u Srbiju, stranci i nemaju elektronski potpis u Srbiji, pa ne mogu da izvrše evidentiranje u centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Prekršaj kada se ne evidentira stvarni vlasnik

Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika propisuje novčane kazne za prekršaje predviđene ovim zakonom. Ako novoosnovano pravno lice ili pravno lice koje je promenilo člana (vlasnika) ne evidentira stvarnog vlasnika u roku od 15 dana od nastupanja osnova (osnivanje ili promena člana), pravno lice, tj. firma ili udruženje, rizikuje novčanu kaznu od 500.000,00 do 2.000.000,00 dinara. Pored pravnog lica, za navedeni prekršaj istovremeno može biti kažnjeno i odgovorno lice u pravnom licu, odnosno direktor ili drugi zastupnik. Propisana novčana kazna za odgovorno lice u pravnom licu je od 50.000,00 do 150.000,00 dinara. Prekršajne prijave za prekršaje propisane Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika podnosi Agencija za privredne registre (APR).

Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika predviđa i krivično delo, koje se ogleda u činjenici da neko ne evidentira stvarnog vlasnika ili evidentira lice koje nije stvarni vlasnik u nameri da prikrije stvarnog vlasnika.

Advokat za evidentiranje u centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Advokatska kancelarija Pekić pruža pravnu pomoć radi evidentiranja u centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika APR, kao i odbranu u prekršajnom postupku zbog propusta da se evidentira stvarni vlasnik u centralnoj evidenciji.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć a radi evidentiranja u centralnoj evidenciji ili ako ste primili prekršajnu prijavu kojom se teretite da niste evidentirali stvarnog vlasnika u centralnoj evidenciji, te imate problem ili Vam je potreban savet, odnosno ako želite da dobijete procenu troškova koje naplaćuje naša kancelarija, obratite nam se i-mejlom na [email protected] ili popunite kontakt obrazac na sajtu ili nam pišite u inbox na Fejsbuk mesindžeru ili Linkedinu.

Advokat-Stefan-Pekic

Autor

Advokat Stefan Pekić