Alternativni investicioni fondovi u Srbiji 

Alternativni-investicioni-fondovi

Alternativni investicioni fondovi u Srbiji i njihovo osnivanje je tema koja vas interesuje, ali niste sigurni odakle da krenete i koje bi vrste bile pravi izbor za vas?

Ovaj tekst na sveobuhvatan način obrađuje sva pitanja koja bi vas mogla interesovati u vezi njihovog osnivanja, uz posebnan fokus na prednosti i mane alternativnih investicionih fondova.

S obzirom da postoji veliki broj vrsta i podvrsta ovih fondova, ukoliko vas interesuje samo jedna od njih – ne brinite! 

Klikom na sekciju koja nosi ime pitanja koje vas interesuje dobićete pregled samo informacija koje su vam od koristi. 

Tabela sadržaja

Alternativni investicioni fondovi u Srbiji

 1. Šta su alternativni investicioni fondovi?
 2. Koje su prednosti i mane alternativnih investicionih fondova?
 3. Šta kažu propisi Srbije o alternativnim investicionim fondovima?
 4. Koje vrste alternativnih investicionih fondova postoje u Srbiji?

1. Šta su alternativni investicioni fondovi?

Alternativni investicioni fondovi (AIF) predstavljaju poseban tip investicionog fonda koji prikuplja kapital od različitih investitora s ciljem da taj kapital pametno uloži u različite vrste investicija. 

Ukoliko se pitati zašto biste trebali da osnujete AIF, odgovor je jednostavan: 

Ostvarenje profita za vas i vaše investitore.

Pored ovoga, postoje mnoge druge prednosti alternativnih investicionih fondova, čemu je posvećena i naša sljedeća sekcija.

2. Koje su prednosti i mane alternativnih investicionih fondova?

Prednosti alternativnih investicionih fondova su brojne, ali među glavne možemo da svrstamo:

 • Veću slobodu u izboru investicija (npr. nekretnine, privatne kompanije, hedž fondovi, razni komoditeti itd.)
 • Veću slobodu u izboru strategija ulaganja (pa samim tim i veću šansu za privlačenje iskusnih investitora koji su spremni uložiti veće sume)
 • Veću autonomiju u vođenju fondova
 • Potencijalno veće prihode

Što se mana alternativnih investicionih fondova tiče, isti prevashodno zahtevaju visok nivo stručnosti i razumevanja investicionih tržišta, pa se preporučuje se da se ovim putem uputite samo ako imate odgovarajuće znanje i iskustvo. Takođe, mana alternativnog investicionog fonda je je što najčešće predstavlja ulaganja sa visokim rizikom i visokom volatilnošću investicije, ali to je i logična posledica ulaganja koje obećava visok povrat.

Zašto?

Zato što iako osnivanjem AIF-a možete privući iskusne investitore i potencijalno ostvariti veći profit, vi takođe snosite znatno veći nivo rizika i odgovornosti.

3. Šta kažu propisi Srbije o alternativnim investicionim fondovima?

U glavne propise kojima su alternativni investicioni fondovi u Srbiji regulisani spadaju:

 • Zakon o alternativnim investicionim fondovima
 • Pravilnik o alternativnim investicionim fondovima 
 • Pravilnik o vrstama alternativnih investicionih fondova 
 • Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima 
 • Pravilnik o kapitalu društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima 
 • Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova depozitara alternativnog investicionog fonda 
 • Uputstvo o načinu izračunavanja kapitala zatvorenog alternativnog investicionog fonda koji ima svojstvo pravnog lica

Ovi propisi odgovaraju na pitanja kao što su:

 • Kako osnovati Alternativni investicioni fond
 • Kako osnovati Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima
 • Kako AIF plasirati na tržište alternativnih investicionih fondova
 • Kako upravljati udelima u fondovima
 • Koje vrste AIF-ova i DZUAIF-ova postoje
 • Koja prava i obaveze postoje u vezi čuvanja imovine fondova i praćenja transakcija
 • Ko su nadležni organi koji nadziru aktivnosti AIFa, i mnoga druga pitanja… 

4. Koje vrste alternativnih investicionih fondova postoje u Srbiji?

Alternativni investicioni fond sa svojstvom pravnog lica

Alternativni investicioni fond sa svojstvom pravnog lica je poseban tip AIF-a koji je organizovan kao pravno lice, što znači da se tretira kao pravno odvojen entitet od svojih osnivača i investitora.

Najvažnije što treba da znate o ovoj vrsti AIF-a jeste da:

 • Njom upravlja DZUAIF (tj. upravlja u ime i za račun AIF-a)
 • Udeli i akcije u AIF-u se ne mogu jednostavno otkupiti na zahtev članova imovine AIF-a

Ova vrsta alternativnog investicionog fonda predstavlja dobar izbor za osnivače koji žele da obezbede dugoročnost investiranja i veći nivo zaštite, zbog nemogućnosti brzog povlačenja sredstava od strane investitora.

Alternativni investicioni fond bez svojstva pravnog lica

Alternativni investicioni fond bez svojstva pravnog lica, za razliku od prethodne vrste, nije organizovan kao pravno odvojen entitet.

I ovom vrstom upravlja Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima, međutim to u ovom slučaju čini u svoje ime i za zajednički račun. 

Šta to znači?

To znači da investitori koji ulažu u ovaj AIF postaju ugovorna strana sa DZUAIF-om i zajedno dele dobit ili gubitke u skladu sa svojim investicionim jedinicama.

Ova vrsta AIFa je manje privlačna investitorima jer od njih zahteva da svoja sredstva duže drže u fondu, ali je generalno fleksibilnija i jednostavnija za osnivače jer nema strogu pravnu strukturu.

Alternativni investicioni fond sa internim upravljanjem 

Alternativni investicioni fond sa internim upravljanjem ima svojstvo pravnog lica i svojom imovinom upravlja sam.

Drugim rečima, ovaj fond:

 • Sam vrši svoj nadzor
 • Ima potpunu kontrolu nad donošenjem investicionih odluka
 • Brže reaguje na tržišne promene

Ukoliko imate interni menadžment sa visokim nivoom stručnosti i iskustva u investiranju, ova vrsta AIF-a može biti dobra opcija za vas.

Alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Kod Alternativnih investicionih fondova sa javnom ponudom, ulaganje u fond je na raspolaganju svim investitorima, nezavisno od njihove vrste, veličine ili stručnosti.

Kako ova vrsta fondova omogućava ulaganje i malim investitorima, podložna je nešto strožijoj regulativi radi zaštite njihovih interesa. 

Takođe, ova vrsta alternativnih investicionih fondova lakše pronalazi investitore, s obzirom da sa sobom ne nosi tolike rizike kao AIF-ovi sa privatnom ponudom. 

AIF sa javnom ponudom ima dve podvrste: otvoreni i zatvoreni AIF.

Otvoreni alternativni investicioni fondovi sa javnom ponudom

Otvoreni alternativni investicioni fondovi nemaju svoju pravnu ličnost i upravljačku strukturu, već njima upravlja određeno Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima. 

Kada otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom nudi investicione jedinice, fond i njegova upravljačka struktura moraju da obezbede pravilno informisanje potencijalnih investitora. 

To uključuje izradu i objavu prospekta i pravila poslovanja AIF-a, a koji sadrže ključne informacije o fondovima, njihovim strategijama, rizicima i drugim relevantnim aspektima.

DZUAIF takođe ima obavezu da jednom mesečno obaveštava investitore o neto vrednosti imovine AIF-a po investicionoj jedinici, kao i da investitorima omogući izdavanje i otkup investicionih jedinica najmanje jednom mesečno. 

Ova vrsta AIF-a obezbeđuje veću transparentnost i zaštitu investitora, zato što su u mogućnosti da u svakom trenutku zahtevaju od fonda otkup njihovih jedinica, što je čini posebno primamljivom. 

Zatvoreni alternativni investicioni fondovi sa javnom ponudom

Zatvoreni alternativni investicioni fond, za razliku od otvorenog, može biti i nezavisna imovina i pravno lice osnovano od strane društva za upravljanje alternativnim investicionim fondom. 

Zatvoreni AIF sa javnom ponudom (i sa svojstvom pravnog lica) mora svoje akcije učiniti dostupnim na tržištu gde će se odvijati njihova kupoprodaja. 

To čini Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima, listiranjem udela na regulisanom tržištu u roku od 30 dana od osnivanja ove vrste AIF-a. 

Na ovaj način, obezbeđuje se likvidnost i dostupnost akcija investitorima, odnosno, investitorima je omogućeno da lakše kupuju i prodaju akcije fonda na tržištu.

Kod ove podvrste AIF-a sa javnom ponudom vlasnici jedinica ne mogu proizvoljno zahtevati otkup tih akcija od fonda.

Alternativni investicioni fond sa privatnom ponudom

Alternativni investicioni fond sa privatnom ponudom, za razliku od AIF-a sa javnom ponudom, nije otvoren za širu javnost. 

Ova vrsta AIF-a je ograničena na određeni krug kvalifikovanih, profesionalnih ili poluprofesionalnih investitora i „dizajnirana“ je za investitore koji imaju specifične potrebe i strategije ulaganja.

Drugim rečima, AIF sa privatnom ponudom je primamljiv investitorima koji žele da diverzifikuju svoj portfelj, kao i osnivačima koji žele veću autonomiju i fleksibilnost u donošenju investicionih odluka.

I AIF sa privatnom ponudom može biti otvoreni i zatvoreni, a takođe može da se deli na još dve podvrste: opšte i posebne AIF-ove. 

Otvoreni alternativni investicioni fond sa privatnom ponudom

Otvoreni alternativni investicioni fond sa privatnom ponudom se u zakonu pominje u kontekstu promene vrste.

Naime, pod određenim uslovima, ovaj fond može promeniti vrstu i postati UCITS fond (posebna vrsta fonda regulisana od strane EU).

Ako dođe do promene vrste fonda, DZUAIF je obavezan obavestiti članove (ili akcionare) o promeni i informisati ih o pravu na povlačenje svojih uloga bez dodatnih naknada, pod određenim uslovima i u određenom roku.

Zatvoreni alternativni investicioni fond sa privatnom ponudom

Zakon navodi da zatvoreni alternativni investicioni fond sa privatnom ponudom za ulaganje u nepokretnost sme da stiče nepokretnosti u Republici i drugoj državi.

Zakon takođe definiše:

 • Po kojim uslovima je ovakvo sticanje nepokretnosti moguće (npr. procena vrednosti mora biti izvršena od strane nezavisnog procenitelja)
 • Koji je minimalni ulog imovine AIF-a u nepokretnost (70%)
 • Koja ograničenja ulaganja postoje i kada se mogu prekoračiti
 • Koja su dodatna ulaganja moguća
 • Druga važna pitanja

Ove odredbe služe da obezbede transparentnost, odgovornost i održivo upravljanje fondom koji se bavi investicijama u nepokretnosti.

Opšti alternativni investicioni fond sa privatnom ponudom

Opšti alternativni investicioni fond sa privatnom ponudom mora izvršiti najmanje šest različitih ulaganja u imovinu. 

Kao što vidite, kod ove vrste je uspostavljen zahtev za diversifikaciju u cilj smanjenje rizika putem raspodele investicija na različite aktivne klase i strategije. 

Na ovaj način se investitori štite od prevelike koncentracije rizika u jednoj imovini ili sektoru.

Investitori su takođe zaštićeni tako što mogu izvršiti jednokratnu uplatu, bez obaveze daljih redovnih dodavanja sredstva fondu. 

Za osnivače ovo znači veći pristup profesionalnim investitorima koji sa sobom nose veći kapital, ali i potencijal za većim povraćajem, s obzirom na ulaganja u različite (i često manje dostupne) vrste imovine na tržištu.

Posebni alternativni investicioni fond sa privatnom ponudom

Postoji 8 vrsta posebnih alternativnih investicionih fondova sa privatnom ponudom, od kojih ćemo ukratko spomenuti njih 6.

Posljednje dve vrste, u koje spadaju evropski fond preduzetničkog kapitala i evropski fond socijalnog preduzetništva, neće biti moguće osnovati u Srbiji pre pristupanja Evropskoj uniji, te ćemo za sad izostaviti iz našeg teksta.

Alternativni investicioni fond privatnog kapitala (private equity)

Alternativni investicioni fond privatnog kapitala za cilj ima da omogući optimizaciju poslovnih i finansijskih performansi investitora.

Ova vrsta AIF-ova ulaže u vlasničke instrumente (privatne kompanije i kompanije koje se ne kotiraju javno na berzi), što znači da osnivači mogu imati veći stepen kontrole nad samim investicijama tj. mogu vršiti veći uticaj na njihovu uspešnost. Često su to u pitanju mala i srednja preduzeća koja imaju potencijal da ostvare puno veće prihode uz adekvatnu optimizaciju i profesionalizaciju procesa poslovanja ili da, uz dodatna ulaganja, osvoje velika tržišta.

AIF-ovi privatnog kapitala obično se osnivaju na određeno (ali u praksi obično duže) vreme, što znači da postoji jasna tačka i strategija za izlazak iz investicija. 

Ovo može biti privlačno za osnivače koji žele jasno definisan vremenski okvir za svoje investicije, kao i za investitore koji su spremni da preuzmu dugoročne rizike i koji žele diverzifikaciju svog portfelja.

Alternativni investicioni fond preduzetničkog kapitala (venture capital)

Alternativni investicioni fond preduzetničkog kapitala fokusira se na ulaganje u privredne subjekte u početnim fazama poslovanja ili startap kompanije koje pokazuju potencijal za rast i širenje.

Ova vrsta može omogućiti osnivačima da podrže mlade preduzetnike i pomognu im u razvoju svojih poslovnih inovacija, a ako se ovi privredni subjekti uspešno otisnu na tržište onda mogu i da ostvare značajan povrat na svoja ulaganja.

Ova vrsta AIF-a spada u fondove rizičnog kapitala.

Alternativni investicioni fond sa privatnom ponudom za ulaganje u nepokretnosti

Alternativni investicioni fond sa privatnom ponudom za ulaganje u nepokretnosti ima fokus, kao što ime kaže, na ulaganje u nepokretnosti.

To uključuje ulaganje u:

 • Stambene zgrade
 • Poslovne zgrade
 • Zemljišta za izgradnju
 • Poljoprivredna zemljišta
 • Druge oblike nepokretnosti

Kako investitori mogu ulagati u različite nepokretnosti, na različitim geografskim lokacijama, njihov rizik kod ulaganja je znatno smanjen u poređenju sa ulaganjem u konkretan objekat na konkretnoj lokaciji, a šanse za povrat su povećane.

Osim toga, u prvih nekoliko godina od osnivanja ovog AIF-a, postoji mogućnost prekoračenja ograničenja ulaganja u nepokretnosti što može omogućiti veću fleksibilnost u ranoj fazi poslovanja fonda.

Fond fondova

Fond fondova predstavlja odličan izbor za osnivače koji nemaju dovoljno znanja ili vremena za upravljanje svojim investicijama. 

Ovaj AIF ulaže u udele drugih AIF-ova (najmanje 70% neto vrednosti AIF-a), što znači da će njihov porfolio biti izložen različitim vrstama imovine i strategijama upravljanja, kao i da će rizik kod ulaganja biti manji.

Hedž fond

Hedž fondovi imaju veliki potencijal za visoke prinose, te se kod njih neretko viđa visok rast kapitala u kratkom roku. 

Složićete se, ova rečenica je sama po sebi dovoljna da pojasni privlačnost hedž fondova.

Ono što nije toliko privlačno jeste da ova vrsta fonda često u inostranoj praksi ima dosta niži nivo transparentnosti  kada je u pitanju tačno mesto gde se nalazi novac investitora.

Za ovu vrstu AIF-ova je karakteristično to da su dostupni isključivo profesionalnim investitorima, što za osnivače često znači da će morati ispuniti dosta specifične zahteve za investiranje.

Specijalizovani alternativni investicioni fond

Specijalizovani alternativni investicioni fond ima za fokus specifičnu industriju ili područje, pa je zato interesantan za osnivače i investitore koji žele da ulažu u ono što znaju i razumeju najbolje.

Zahvaljujući svom hiperfokusu, ova vrsta AIF-a može lakše da identifikuje prilike za visoke prihode i često njihova ulaganja prate uspeh određenog sektora ili industrije. 

Sa druge strane, kako je uspešnost ovih AIF-ova često uslovljena uspehom određene industrije, specijalizovani AIF može biti visoko rizičan i zahteva pažljivo razmatranje investicionih ciljeva i strategija.

Advokat za alternativne investicione fondove

Na kraju, važno je konsultovati se sa stručnjacima za finansije i pravnim savetnikom kao što je advokat za alternativne investicione fondove kako biste doneli informisanu odluku o osnivanju alternativnih investicionih fondova.

Vaša odluka treba da odražava vaše specifične potrebe, ciljeve i sposobnosti za upravljanje alternativnim investicionim fondom.

Advokat-Stefan-Pekic

Autor

Advokat Stefan Pekić